рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

B однакових об'ємах газів за одних і тих самих умов (P, T) міститься однакова кількість молекул (1811 p.).

Закону підлягають усі гази незалежно від розмірів їх молекул. Не підлягають йому гази за умов високого тиску та низької температури та речовини в рідкому та газоподібному станах.

Розглянемо, чому закону Авогадро підлягають гази і не підлягають рідкі та тверді речовини.

1. Об'єм, що займає певна кількість речовини в будь-якому агрегатному стані, обумовлюється трьома параметрами: кількістю речовини (числом молекул або інших складових часток – структурних елементів речовини), віддалями між складовими частинами та їх розмірами.

2. У газах за умов низького тиску віддалі між молекулами приблизно в 1000 разів більші за розміри самих молекул, тобто розміри молекул можна не враховувати.

3. Внаслідок цього об'єм газу обумовлюється двома параметрами: числом молекул та відстанями між ними.

4. За однакових умов (тиск та температура) відстані між молекулами в різних газах однакові. Ось чому за однакових умов рівні об'єми різних газів містять одне і те ж число молекул і навпаки. В рідинах та твердих речовинах відстані між частинками мають такий же порядок, як і розміри цих частинок. За низьких температур та під високим тиском відстані між молекулами в газах зменшуються і наближаються до розмірів молекули. Тому за таких умов і гази підлягають закону Авогадро.

На основі закону були визначені молярний об'єм газу за нормальних умов, молекулярні маси та відносні густини газів, стала Авогадро та універсальна газова стала. Закон використовується в розрахунках за хімічними рівняннями.

Із закону Авогадро випливає два наслідки.

Перший наслідок:

Один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об’єм.

За нормальних умов (тиск 1 атм. або 101325 Па та температура 273,15 К або 0˚С) об’єм 1 моль будь-якого газу буде дорівнювати 22,4 л. (22,4 л/моль – молярний об’єм газу за нормальних умов (н.у.), Vm).

Молярний об’єм газу –це величина, що дорівнює відношенню об’єму газу за даних умов до кількості речовини цього газу:

Молярний об’єм газу можна обчислити, знаючи молярну масу газу та його густину:

Vm = ,

де Vm – молярний об’єм газу, м3/моль (л/моль),

M – молярна маса газу, кг/моль (г/моль),

ρ – густина газу, кг/м3 (г/л).

Другий наслідок:

Маса того самого об’єму газу тим більша, чим більша маса його молекул. Якщо в однакових об’ємах газів за тих самих умов міститься однакова кількість молекул, то:

а) відношення мас однакових об’ємів газів за тих самих умов дорівнює відношенню їхніх молярних мас:

,

де m1 і m2 – маси певного об’єму першого та другого газів;

М1 і М2 – молярні маси відповідно першого та другого газів.

б) відношення маси певного газу до маси такого самого об’єму іншого газу (взятих за однакових температури і тиску) називається відносною густиною першого газу за другим:

або

Тому можна стверджувати, що густини різних газів, що взяті за однакових умов, пропорційні їх молярним масам:

Приклад 12.За допомогою якого рівняння розраховують параметри газів, якщо умови відмінні від нормальних.

Відповідь:

Якщо умови відмінні від нормальних, то при розрахунках параметрів газів використовують рівняння Клапейрона – Менделєєва:

pV= RT, де

М –молярна маса газу (г/моль);

m – маса газу (г);

T – температура (К);

V – об’єм газу (м3);

p – тиск газу (Па);

R – універсальна газова стала (8,314 Дж/К∙моль).

При розв’язуванні задач з використанням цього рівняння температуру необхідно перевести в К (Т = t oС + 273), відповідно, тиск переводять в Па (1 атм = 101325 Па,
1 мм. рт. ст. = 133,322 Па).

 

Приклад 13.Взято дві посудини однакового об’єму. В одну з них вмістили аміак, а в іншу – хлор. Маси газів однакові, тиск також однаковий. Чи однакова температура у посудинах?

Відповідь:

За рівнянням Клапейрона–Менделєєва:

, відрізняються тільки молярні маси газів.

М(NH3) = 17 г/моль

М(Cl2) = 71 г/моль

Поскільки молярна маса хлору більша за молярну масу аміаку, то й температура в посудині з хлором буде більша.

 

Приклад 14.Визначіть молекулярну масу газу, якщо 0,2 кг його при температурі 67˚С і тискові 4 атм займають об’єм 30,32 л.

 

Дано:   m = 0,2 кг = 0,2∙103 г Т = 67 + 273 = 340 К Р = 4 атм =4∙101325 Па V=30,32 л=30,32∙10-3м3   Розв’язання: =46г/моль

Знайти: М(газу) - ?

Відповідь: молекулярна маса газу дорівнює 46 а.о.м.

Приклад 15.Який об’єм Н2S можна спалити у 800 л повітря? Визначте об’єм сульфур (ІV) оксиду, який одержиться при цьому згорянні.

Дано:   V(повітря)=800л   Розв’язання: У 800 л повітря міститься 800 ∙ 0,21=168л кисню. За рівнянням реакції: 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 для спалювання 2 об’ємів H2S потрібно 3 об’єми кисню, тобто: =112 л
Знайти: V(H2S) - ?

Відповідь: 112 л H2S

Приклад 16.Який об’єм ацетилену теоретично можна спалити в 1 м3 повітря? Який об’єм СО2 одержується при цьому? Обчисліть зменшення об’єму із врахуванням, що пара конденсується у воду.

Дано: V(повітря)=1 м3   Розв’язання: 1. В 1 м3 повітря міститься 0,21 м3 або 210 л кисню. 2. Із рівняння реакції: 2Н2 + 5O2 = 4СO2 + 2Н2O 2 об’єми ацетилену згоряє в 5 об’ємах повітря, тобто: =84 л (С2Н2)
  Знайти: V(СО2) - ? Зменшення об’єму системи - ?  

Об’єм СО2, який утворюється, у двічі більший, ніж об’єм ацетилену: 84 ∙ 2 = 168 л.

З рівняння реакції випливає, що із 7 об’ємів газів одержиться 4 об’єми, тобто проходить зменшення на три об’єми. Об’єм використаних газів: 210 + 84 = 294 л, а зменшення об’єму становить 3/7, тобто 126 л.

Відповідь: 84 л(С2Н2); зменшення об’єму на 126 л.

 

Приклад 17. Розрахувати масові частки елементів у ортофосфатній кислоті.

 

Дано: Розв’язок: Визначаємо відносну молекулярну масу ортофосфатної кислоти та відносні атомні маси Гідрогену, Фосфору і Оксигену: ; ; .
Знайти: ; ; - ?

Обчислюємо масові частки Гідрогену, Фосфору і Оксигену у ортофосфатній кислоті:

,

де - число атомів у молекулі.

 

 

 

Відповідь: масові частки Гідрогену –3,06%;

Фосфору – 31,63%;

Оксигену – 65,31%.

Приклад 18. Яку масу мають 30 л азоту за нормальних умов?

Дано: Розв’язок: Молярний об’єм газу за нормальних умов . Враховуючи це, знаходимо кількість молей азоту: (моль) Молярна маса азоту г/моль, тобто 1 моль азоту має масу 28 г.
Знайти: - ?

 

Визначаємо масу 1,34 моль азоту:

Відповідь: маса 30 л азоту за н. у. 37,52 г.

Приклад 19. Обчислити густину і відносну густину
карбон (IV) оксиду за воднем і за повітрям.

  Дано:   Розв’язок: Обчислюємо молярні маси необхідних речовин: г/моль г/моль г/моль. Густину карбон (IV) оксиду обчислюємо за формулою: ;
Знайти: -?

Відносну густину карбон (IV) оксиду за воднем обчислюємо за формулою:

;

Відносну густину карбон (IV) оксиду за повітрям обчислюємо за формулою:

 

 

;

 

Відповідь: густина дорівнює 1,96 г/л; відносна густина за воднем – 22, за повітрям – 1,5, тобто у 22 рази важчий за водень та в 1,5 рази важчий за повітря.

Приклад 20. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 1,517. Обчислити кількість речовини цього газу, що міститься в його зразку масою 11 г.

Дано: Розв’язок: Обчислюємо молярну масу за формулою: г/моль. Обчислюємо кількість речовини газу :
Знайти: - ?

Відповідь: кількість речовини газу дорівнює 0,25 моль.

 

Приклад 21. У колбі міститься водень масою 0,24 г та кисень масою 4 г. Обчисліть об’ємну та молярну частки водню в цій газовій суміші.

Дано: Розв’язок: Кількість речовини водню в посудині становить: Об’єм водню дорівнює:
Знайти: - ?

де - молярний об’єм газу за даних умов.

Обчислюємо кількість речовини кисню:

;

Визначаємо об’єм кисню: ;

Об’єм газової суміші становить: ;

Розраховуємо об’ємну частку водню в суміші:

; або 49%.

Визначаємо молярну частку водню: ;

або 49%.

Відповідь: молярна частка газу в газовій суміші дорівнює об’ємній частці цього газу, що випливає із закону Авогадро.

 

Тестові завдання з теми: «Атомно-молекулярне вчення».

Просмотров: 1514

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.