рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Вимоги до змісту курсової роботи. Курсова робота - самостійна праця студента, що є кваліфікаційною роботою в мініатюрі, по одній з проблем дисциплін

Курсова робота - самостійна праця студента, що є кваліфікаційною роботою в мініатюрі, по одній з проблем дисциплін, що вивчаються, тому вона повинна містити певні елементи наукової праці :

· практичну значущість;

· комплексний системний підхід до рішення завдань дослідження;

· теоретичне використання передової сучасної методології і наукових розробок;

· наявність елементів творчості.

Практична значущість курсової роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики.

Реальною вважається робота, виконана відповідно до наявних проблем об'єкту дослідження, на основі його реальних даних за ряд років, і результати якої повністю або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності об'єкту дослідження або аналогічних об'єктів.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними точками зору - з позицій теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації на об'єкті дослідження, вивчення міри ефективності і можливості застосування на виробництві - в тісній взаємноув'язці і єдиній логіці викладу.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні огляду теоретичних джерел, аналізу виробничо-господарської діяльності і обґрунтуванні шляхів удосконалення (нововведення) окремих аспектів предмета і об'єкту дослідження, студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення в техніці, технологіях, управлінні, застосовувати економіко-математичне моделювання і ПК.

Кожна курсова робота, що виконується студентом, є своєрідним маленьким кроком на шляху становлення майбутнього фахівця, наближаючи його до заповітної мети - отримання диплома, тому слід уникати традиційних помилок:

· не слід механічно переписувати чужі тексти, а викладати прочитаний матеріал своїми словами, виділяючи цитати лапками і вказуючи за допомогою виносок літературне джерело;

· не слід писати роботу бездумно (тема, мета, завдання і план мають бути взаємозв'язана, як в постановочній частині, так і у викладі матеріалу);

· рубрикація матеріалу не повинна перешкоджати послідовності викладу матеріалу, а переходи від одного параграфа до іншого мають бути плавними і логічними;

· вказана література у кінці роботи, має бути в обов'язковому порядку відбита в текстовій частині роботи.

Курсова робота - цей ще і невеликий твір, який повинен містити усі необхідні компоненти йому властиві.

Робота повинна мати чітку і логічну побудову. Вона повинна включати наступні структурні елементи (в порядку їх представлення в роботі) :

· титульний аркуш (приводиться в додатку 1.);

· типовий бланк завдання до роботи (заповнений керівником і підписаний обома сторонами - викладачем і студентом

( приводиться в додатку 2.);

· анотацію (приводиться в додатку 3.);

· зміст (зміст) - приводиться в додатку 4;

· вступ;

· основну частину;

· висновок;

· список використаної літератури

(фрагмент приводиться в додатку 5.);

· додатки.

Титульний аркуш оформляється з урахуванням ряду вимог, серед яких необхідно відбити:

· відомчу приналежність вищого учбового закладу;

· найменування внз і його учбового підрозділу;

· найменування факультету;

· найменування кафедри, по дисципліні якої виконується курсова робота;

· тема курсової роботи відповідно до виданого завдання;

· найменування спеціальності, по якій навчається студент;

· номер (шифр) академічної групи;

· прізвище і ініціали автора курсової роботи;

· прізвище і ініціали, наукова міра і звання (посада) наукового керівника;

· прізвище і ініціали, наукова міра звання завідувача кафедрою;

· рік виконання курсової роботи;

· найменування міста, де розташований внз.

Усе перераховане формують на окремій сторінці відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів по оформленню друкарської продукції (приклад оформлення наведений в додатку).

Типовий бланк завдання (заповнюється керівником і приводиться в додатку).

Анотація (реферат) є коротким викладом істоти виконаної роботи.

У нім повідомляються основні результати виконаної роботи, перераховуються методи, за допомогою яких були отримані ці результати, викладаються організаційні умови, необхідні для їх реалізації. Перераховуються особи і організації, для кого може представляти інтерес виконана робота. Повідомляється загальна кількість сторінок роботи, з них кількість малюнків, таблиць, бібліографічних джерел і додатків, а також ключові слова, що відбивають спрямованість роботи.

Зміст (зміст) роботи є третьою по порядку сторінкою курсової роботи, яке оформляється відповідно до зразка, приведеному в додатку справжніх рекомендацій.

У введенні до курсової роботи мають бути обґрунтування актуальність теми і коротка характеристика стану проблеми, перелік питань, які вимагають дозволу.

Введення повинне містити:

Актуальність теми, в якій коротко викладається сучасний стан даної проблеми, її роль в економіці і управлінні, необхідність її вивчення і дослідження.

Об'єкт дослідження - підприємство або організація, дані якої досліджуються в роботі.

Предмет дослідження - проблема (круг питань), які досліджуються в роботі на прикладі об'єкту дослідження.

Мета роботи - вивчення, аналіз стану або оптимізація предмета дослідження стосовно об'єкту дослідження.

Завдання, витікають безпосередньо з цілей роботи, є її елементами (етапами досягнення мети). Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи (план, зміст). Тому завдання дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів (параграфів) рубрикації. Формулювання завдань зазвичай починаються дієсловами: вивчити, розглянути, здійснити, виконати, оптимізувати і тому подібне. Число завдань в курсовій роботі може бути декілька (не менше два), як правило, - 3-5.

Використовувані теоретичні і законодавчо-нормативні джерела. Коротко вказуються прізвища авторів, що внесли найбільш відчутний вклад в розробку проблеми, основні закони і нормативні акти, які згадуються в роботі (з посиланнями в квадратних дужках на номери джерел в їх списку).

Сфера застосування результатів роботи. Коротко характеризується круг об'єктів, вид результатів роботи (пропозиції, рекомендації по окремих напрямах діяльності об'єкту дослідження або аспектам предмета дослідження, моделі, доповнення до чинного законодавства і тому подібне) і їх вплив на досліджувану проблему у разі впровадження.

Викладені вимоги до введення зачіпають різні аспекти курсової роботи, які вирішуються на різних стадіях в часі, тому введення, як правило, пишеться в останню чергу - після завершення усієї курсової роботи.

Загальний об'єм введення приблизно складає 2 - 2.5 с.

Основна частина передбачає усебічне розкриття змісту обраної теми, її найважливіших питань і проблем. Головна вимога - показати, як відбиваються ці проблеми в літературі з питань теорії управління і менеджменту, освітити різні точки зору і зробити критичний аналіз.

Огляд джерел по темі роботи включає наступні їх види:

· законодавчі і нормативні акти, регулюючі функціонування предмета і об'єкту дослідження;

· теоретичні, науково-прикладні і науково-публіцистичні літературні джерела, у тому числі періодичного видання;

· організаційні документи, діючі на об'єкті дослідження (статут, положення та ін.), навчально-методичні збірки і посібники.

Загальна методика складання огляду, як правило, включає:

· з'ясування стану даного питання;

· ознайомлення з темою дослідження і з'ясування її меж;

· складання попереднього плану огляду;

· відбір найбільш цінного мінімуму з наявного матеріалу;

· аналіз зібраних джерел, їх оцінка і зіставлення;

· угрупування відомостей і їх узагальнення;

· висновки і рекомендації на основі виконаного відбору.

Огляд повинен повно і систематизовано відбивати стан предмета дослідження, а відомості, що містяться в нім, повинні дозволяти об'єктивно оцінювати науково-прикладну значущість проблеми, що вивчається, правильно вибирати шляхи і засоби досягнення мети, поставленої в роботі.

Викладання теорії повинне відповідати сучасному рівню розвитку науки управління. Рекомендується використовувати тільки літературу останніх років видання.

По кожному з питань бажано викладати думки різних авторів, виконувати їх порівняльний аналіз, з'ясовувати протиріччя і робити узагальнювальні висновки з огляду, що проводиться.

Кожну тему курсової роботи слід розглядати з позицій сучасності, теоретичні положення супроводжувати статистичними даними (якщо вони є і потрібні), прикладами з практики управлінської діяльності. Необхідно продемонструвати уміння самостійно формулювати виводи на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і викладеного матеріалу.

При складанні характеристики об'єкту дослідження необхідно з тією або іншою мірою повноти представити наступні відомості:

· повне найменування;

· форму власності;

· призначення і місію організації;

· підлеглість і галузеву приналежність;

· місце розташування;

· організаційну структуру;

· склад основних підрозділів і виконавців;

· основні функції структурних підрозділів і їх показники.

На підставі цих форм статистичної звітності дається необхідна техніко-економічна і фінансова характеристика діяльності об'єкту дослідження. Аналізу піддаються, як правило, фінансові аспекти діяльності об'єкту дослідження.

Методичною основою аналізу служать різні методики, які студент може знайти в літературі, скористатися підходами і прийомами з лекційних і практичних занять або звернутися по допомогу до керівника роботи. Проте буде набагато краще, якщо студент самостійно знайде вихід з положення, що створ111111111илося.

У курсовій роботі бажано висловити свою особисту думку, свої судження по даній темі.

При здійсненні розрахунків рекомендується використовувати математичне моделювання і можливості обчислювальної техніки. Найраціональніше застосовувати засоби обчислювальної техніки при рішенні оптимізаційних завдань управління, зокрема, планування на базі математичного програмування.

Виклад усіх розділів роботи має бути чітким, послідовним, логічним. Питання, викладені в плані основного змісту роботи, мають бути тісно взаємозв'язані, витікати один з іншого, утворюючи єдиний, цілісний маленький твір.

Необхідно стежити за тим, щоб в роботі не було протиріч між окремими її положеннями. Текст роботи має бути тісно пов'язаний з графічними матеріалами, мета яких - ілюстрація і доповнення тексту, а у ряді випадків - його заміна для надання змісту роботи більшої наочності. Рекомендується складати ілюстраційний матеріал до оформлення тексту для більшої їх узгодженості і тематичної єдності. Використовувані в роботі терміни і поняття повинні мати єдине тлумачення упродовж усієї роботи. Необхідно дотримуватися загальноприйнятих скорочень слів і абревіатур (наприклад, ЕОМ, НТР, ЄС і так далі).

Умовою позитивної оцінки курсової роботи є самостійне освітлення усіх питань теми. У роботі недопустимі загальні, неконкретні міркування. Загальний об'єм основної частини має бути в межах 30 стор.

У укладенні необхідно показати, яким чином вирішені поставлені завдання курсової роботи і яка міра досягнення її мети. Укладення повинне містити виводи і пропозиції, обґрунтовані студентом в процесі виконання роботи. Як правило, вони містять:

· констатацію виконаної роботи;

· класифікацію або перелік основних напрямів розвитку об'єкту і предмета дослідження;

· результати експериментальних або теоретичних досліджень в передпроектний період і характер очікуваних змін його різних економічних параметрів після впровадження пропозицій.

· висновки про теоретичне, методичне і практичне значення виконаної роботи;

· рекомендації по застосуванню отриманих результатів для реалізації на практиці.

У укладенні повинно знайти віддзеркалення:

· теоретичні припущення про тенденції розвитку об'єкту дослідження;

· результати дослідження порівняно з первинною гіпотезою;

· вплив різних чинників на зміну об'єкту і предмета дослідження.

Заслуговують усілякого заохочення виводи, зроблені після кожної глави курсової роботи (як в кваліфікаційній роботі), а також виводи і рекомендації, здатні зробити який-небудь вплив на розвиток цієї дисципліни. Рекомендований об'єм матеріалу - 1,5 - 2, 5 стор. У разі віддзеркалення виводів по кожній главі роботи - 1-1,5 с. Дуже важлива стислість і точність формулювань, конкретність і доказовість виводів рекомендацій.

Загальні вимоги не виключають, а припускає широку ініціативу студентів у виконанні курсової роботи. Оригінальність постановки і рішення поставлених завдань дослідження - один з основних критеріїв оцінки якості роботи.

У список використаної літератури слід включати не лише цитовані і згадані твори, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи.

На початку списку літератури поміщають закони України, укази Президента, документи Уряду України, інструктивно-нормативні матеріали. Далі літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку. Дані про джерела наводяться на мові оригіналу.

За наявності декількох авторів в якому-небудь джерелі, то літературний перелік ведеться по прізвищу першого автора. А у тому випадку, коли в списку літератури фігурують декілька авторів, прізвища яких починаються на одну і ту ж букву алфавіту, те ранжирування літератури ведеться по другій букві прізвищ цієї групи авторів.

При значній кількості авторів книги, прізвища яких не приведені на титульному аркуші книги, у бібліографії це джерело розміщується в алфавітному порядку по першому слову назви твору, а після його викладу вказується прізвище наукового редактора. Аналогічно у бібліографії розміщується назва джерела, випущеного яким-небудь органом влади або організацією (збірки, положення, стандарти і тому подібне).

Якщо в роботі використовується матеріал якої-небудь статті з журналу, збірки наукових праць або матеріалів конференцій, нарад або газет, то ці літературні джерела приводяться в наступній послідовності:

· прізвище і ініціали автора і співавторів;

· найменування статті;

· найменування джерела (журналу, збірки, газети);

· найменування видавництва (організації, що видала джерело);

· місто видання;

· рік видання;

· номер видання;

· сторінки матеріалу (статті).

Список використаних джерел формується на основі посилань в основній (текстовою) частині. Посилання на бібліографічні джерела приводиться з вказівкою номера джерела в квадратних дужках в кінці речення перед точкою (зразок списку літератури приведений в додатку).

Додатки можуть формуватися в декількох випадках:

· при значному перевантаженні основного текстового змісту графічним і табличним інформаційним матеріалом;

· за наявності великого об'єму різних обчислень рутинного характеру, мало пов'язаного з основною спрямованістю роботи;

· за наявності різних довідкових і початкових матеріалів, а також форм, анкет, довідок, бланків, інструкцій або положень, що носять допоміжний характер.

У цих випадках "зайвий матеріал виносять у відповідне застосування, зробивши в основному змісті необхідне посилання, наприклад (Додаток 1). При необхідності повторного посилання на вже згадане застосування і будь-яке інше (у тому числі, літературний) джерело форма посилання дещо видозмінюється, приміром: див. Додаток 1 або в тексті: см рис.4., див. таблицю.8. і тому подібне

 

Просмотров: 1004

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.