рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

I СЕМЕСТР

Факультет туризму, готельного

та ресторанного бізнесу

Кафедра готельно-ресторанної справи

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

для організації самостійної роботи

студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

(Кредитно-модульна система організації навчального процесу)

 

 

Київ – 2011


Організація ресторанного господарства: Методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (Кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К. КУТЕП, 2011. – 76 с.

 

 

Укладач: Кущ Т.О. доцент кафедри готельно-ресторанної справи КУТЕП.

 

 

Рецензент: Зубар Н.М., к.т.н., доц. кафедри готельно-ресторанної справи КУТЕП.

Методичні матеріали обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанної справи КУТЕП від 7 вересня 2010 р., протокол №1.

Розглянуто і схвалено науково-методичною комісією факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу КУТЕП від 24 вересня 2010 р. протокол № 1.

ЗМІСТ

   
Вступ……………………………………………...……………
   
1. Мета і завдання вивчення дисципліни…………………….   2. Опис навчальної дисципліни……………………………...  
   
3. Тематичний план…………………………..……………….
   
4. Система оцінювання знань …………………….…………
   
5. Загальні методичні рекомендації………………...............
   
6. Порядок виконання самостійної та індивідуальної роботи……………………………………………………….  
6.1. Завдання самостійної роботи та тематика рефератів…………………….................................... 6.2. Тематика індивідуальних творчих завдань……….      
7. Завдання контрольної роботи……………………………..
   
8. Список використаних літературних джерел……………..
   
Додаток………………………………………………………..

ВСТУП

Сфера ресторанного господарства, як основна складова індустрії туризму, стає найбільш широким сектором залучення населення в економічну діяльність та є важливим джерелом мобілізації потенціалу національного економічного зростання, підвищення якості та рівня життя населення. Суспільству необхідні висококваліфіковані, конкурентоспроможні фахівці, яким притаманні якості самостійного мислення, здатність до ризику та прийняття ефективних та самостійних рішень.

Дисципліна «Організація ресторанного господарства» створює умови для формування у студентів широкого кругозору, надбання організаторських здібностей для досконалого вміння приймати виважені рішення, що сприяють підвищенню якості організації виробництва продукції та послуг у закладах ресторанного господарства різних типів та форм власності.

Дисципліна «Організація ресторанного господарства» є нормативною дисципліною циклу професійної і практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Вивчення дисципліни базується на знаннях, які студенти отримали з таких дисциплін як «Гігієна і санітарія», «Товарознавство», «Технологія продукції ресторанного господарства» та передує викладанню таких дисциплін як «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві».

Викладання дисципліни здійснюється протягом двох семестрів. Дисципліна є інтегральною і складається з трьох модулів:

- організація виробничо-торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства;

- організація виробництва продукції ресторанного господарства;

- організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Структура дисципліни складається з лекційних занять, самостійної, індивідуальної роботи студентів та виконання курсової роботи. Поточний контроль засвоєння матеріалу здійснюється шляхом модульного контролю знань. Вивчення кожного модулю закінчується підсумковим модульним контролем, вивчення дисципліни завершується складанням письмового іспиту.

 

  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Головною метою дисципліни «Організація ресторанного господарства» є формування у студентів глибоких теоретичних знань і практичних навичок щодо раціональної організації виробництва продукції та надання якісних послуг ресторанного господарства для забезпечення конкурентоспроможності ресторанного господарства завдяки ефективній інноваційній діяльності та впровадженню останніх досягнень закордонного досвіду в сфері гостинності; формування у майбутніх фахівців професійного мислення і наукового світогляду, оволодіння науковими методами дослідження, розвитку і соціально-економічної ефективності ресторанного господарства.

Відповідно до зазначеної мети завданням дисципліни є:

· вивчення студентами особливостей формування сучасної мережі закладів ресторанного господарства, як вагомої складової індустрії гостинності;

· опанування студентами знаннями щодо функціонування закладів ресторанного господарства різних типів і класів;

· вивчення студентами номенклатури існуючих послуг;

· опанування студентами навичок з оперативного планування роботи закладів ресторанного господарства;

· вивчення студентами принципів організації виробництва та структури виробничих процесів, що здійснюються в закладах ресторанного господарства різних типів;

· вивчення організаційних форм роботи закладів ресторанного господарства;

· набуття теоретичних знань і практичних навичок з аналізу, планування, організації праці та використання нормативів з праці;

· вивчення студентами принципів організації обслуговування різноманітних контингентів споживачів в закладах ресторанного господарства різних типів, класів та форм власності;

· опанування теоретичних знань та практичних навичок методів проектування, моделювання і системного удосконалення організації процесів надання ресторанних послуг.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні терміни та поняття, які є ключовими для дисципліни;

- основні принципи організації виробничого процесу у закладах ресторанного господарства;

- номенклатуру існуючих послуг та сучасну матеріально-технічну базу для процесу виробництва продукції ресторанного господарства та обслуговування споживачів;

- технологію та організацію обслуговування різних контингентів споживачів;

- основи раціональної організації праці з використанням технічних норм часу, застосування методики раціоналізації робочих місць в закладах ресторанного господарства різних типів і класів;

Студент повинен вміти:

- практично застосовувати навички з організації роботи сучасних закладів ресторанного господарства, ефективного та раціонального використання сировинних, матеріальних, просторових ресурсів, забезпеченості трудовими ресурсами відповідного кваліфікаційного рівня;

- здійснювати оперативне планування роботи закладів ресторанного господарства з використання методу сіткового планування та управління;

- аналізувати та планувати раціональну організацію праці з використанням технічних норм часу;

- застосовувати методики раціоналізації робочих місць в закладах ресторанного господарства різних типів і класів;

- моделювати процес обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства;

- користуватися галузевими організаційно-правовими документами та актами державного регулювання в сфері ресторанного господарства;

- практично застосовувати методи оцінки якості послуг ресторанного господарства та здійснювати організаційні заходи щодо підвищення якості послуг;

- дотримуватись професійних поведінкових стандартів.

 

  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовно-модульна структура кредиту Галузь знань, напрям підготовки, кваліфікаційний рівень Характеристика дисципліни
Кількість кредитів ECTS- 7;   Галузь знань – 1401 «Готельно-ресторанна справа»     Нормативна Рік підготовки – 3; Семестр – 5,6; Лекції – 12 год.; Індивідуальна робота – 20 год. Самостійна робота – 220 год.; Контрольна робота
Модулів -3; Змістових модулів –10; Загальна кількість годин – 252; Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр   Вид контролю: ПМК, іспит
Аудиторних – 12; Термін навчання – 4 роки  

 

 

  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва теми, модулю Обсяг скорегованих год. в т.ч.
Лекції Самостійна робота Індивідуальна робота Форма контролю
Модуль 1. Організація виробничо-торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства
Змістовий модуль 1. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства  
Змістовий модуль 2. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного господарства  
Змістовий модуль 3. Організація постачання, складського, тарного й транспортного забезпечення закладів ресторанного господарства    
Модуль 2. Організація виробництва продукції та праці у закладах ресторанного господарства
Змістовий модуль 4. Організація виробництва продукції у закладах ресторанного господарства  
Змістовий модуль 5. Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства    
Модуль 3. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
Змістовий модуль 6. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства  
Змістовий модуль 7. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства    
Змістовий модуль 8. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства  
Змістовий модуль 9. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства    
Змістовий модуль 10. Спеціальні форми обслуговування в закладах ресторанного господарства  
Підсумковий модульний контроль ПМК
Разом  
                     

 

 

4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

I СЕМЕСТР

Види робіт Оцінка виду роботи Максимальна кількість
бали
1. Поточний контроль:
1.1. Захист контрольної роботи 1-6 (4 завдання)
1.2. Захист самостійної роботи 1-5 (5 тем)
1.3. Підготовка реферату 1-6
1.4. Виконання індивідуального творчого завдання 1-10 (2 завдання)
2. Підсумковий модульний контроль 1-25
Усього за роботу:  

Просмотров: 1135

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.