рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Якість та конкурентоспроможність продукції

Якість - це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Абсолютний рівень якостівиробу знаходять обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів.

За відносного рівня якості вимірювані показники порівнюють з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів.

Перспективний рівень якості враховує пріоритетні напрями й темпи розвитку науки і техніки.

Оптимальний рівень якості, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво й використання продукції була б мінімальною.

Економічна ефективність поліпшення якості продукції характеризується розміром додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.

Річний економічний ефект обчислюється за формулою:

ЕЯ=( П-ЕН*К)*NЯ

де П - приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці продукції підвищеної якості, грн.; ЕН – нормативний коефіцієнт, що дорівнює 0,15; К - питомі капіталовкладення на проведення заходів щодо поліпшення якості продукції, грн./од.; NЯ - обсяг продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.

Якщо покращення якості продукції знаходить відображення у підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок підвищеної ціни на продукцію сорту:

ПЯ=[(Ц22)-(Ц11) NЯ],

де Ц1, Ц2 - відповідно ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.; С1, С2 - собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.

Річний економічний ефект у виробника продукції покращеної якості може бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво продукції покращеної і попередньої якості:

ЕВ=[(С1Н1)-(С2Н2)]Nя грн.,

де СІ С2 - собівартість виготовлення одиниці продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.; КІ К2 - питомі капіталовкладення у виробництво продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.

Досить часто цей ефект може мати від'ємне значення, тому підприємство змушене змінити ціну виробу, щоб забезпечити собі необхідний рівень рентабельності виробництва.
Річний економічний ефект споживачів продукції більш високої якості може бути обчислений як зміна річної величини одноразових і поточних витрат:

ЕС= я. грн.,

27(продов.)де СІ С2 – річна сума експлуатаційних витрат по виробах відповідно попередньої і покращеної якості, грн.; КІ К2 - питомі капіталовкладення на придбання і експлуатацію виробів відповідно попередньої і покращеної якості, грн. а0 – коефіцієнт еквівалентності (спряження старої продукції новій по корисному ефекту, продуктивності, строку служби).

Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції визначається як сума річних економічних ефектів при її виробництві і споживанні (експлуатації):

Есум=Ев+Ес

В ряді випадків при покращенні якості продукції її собівартість зростає, а ціна залишається без змін, хоча збільшується термін служби нового виробу. В такому разі річний економічний ефект може бути обчислений за формулою:

Ер= я, грн..,

де СС СН - собівартість виготовлення одиниці старого і нового виробу, грн.; ТС і ТН - строк служби старого і нового виробів, років.

Конкурентоспроможність- це сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Формула конкурентоспроможності в загальному вигляді може бути представлена:

Конкурентоспроможність=якість+ціна+ обслуговування.

Для визначення конкурентоспроможності продукції виробнику необхідно знати:

- конкретні вимоги потенційних покупців до пропонованого на ринку товару;

- можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;

- розрахунковий рівень ринкової ціни товару;

- очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;

- визначальні параметри продукції основних конкурентів;

- найбільш перспективні ринки для відповідного товару та етапи закріплення на них;

29. Оперативно-виробниче планування діяльності підприємства. Бізнес-планування на підприємстві.

Оперативно-виробниче планування (ОПП) є завершальним етапом внутрішньозаводського планування. Його особливістю є те, що розробка планових завдань виробничим підрозділом поєднується з організацією їх виконання. Головним завданням ОПП є організація злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску продукції в установленому обсязі і номенклатурі при повному використанні виробничих ресурсів.

Основні завдання, які вирішує оперативно-виробниче планування: узгодження робіт усіх ланок підприємства з виготовлення та випуску готової продукції в заданому асортименті і обсязі у встановлені терміни; забезпечення ефективного використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.

Бізнес-планування Бізнес-планування є однією з найважливіших складових системи фінансового планування на підприємствах, які функціонують в умовах конкурентного середовища, оскільки воно не тільки забезпечує внутрішні потреби підприємства в обґрунтованих кількісних оцінках майбутніх капіталовкладень, а й сприяє залученню надійних інвесторів для їх фінансування.

Бізнес-план — це всебічно обґрунтована послідовність управлінських рішень, спрямованих на вирішення завдань, передбачених стратегією розвитку підприємства і оформлених у вигляді відповідного планового документа.

Структура бізнес-плану містить такі розділи:

1. Інформація про виконавця проекту.

2. Резюме.

3. План маркетингу.

4. Виробничий план.

5. Організаційний план.

6. Інвестиційний план.

7. Фінансовий план.

Просмотров: 561

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.