рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

З ДИСЦИПЛІНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

________________ М.О. С’єдін

«____» _____________ 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

«Історія української культури»

для студентів 1 курсу заочної форми навчання

галузі знань: 1401 – сфера обслуговування

напряму підготовки: 6.140103 – туризм

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Севастополь – 2012


Робоча програма складена к.п.н Терницькою С.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

протокол № __ від «__» _________ 2012 р.

Зав. кафедрою _______________Л.Л. Бунецький

 

Схвалено Вченою Радою СЕГІ ТНУ (протокол № 11 від «06» червня 2012р.)

 

Голова __________________ І.М.Воронін


І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Завдання курсу полягає у з’ясуванні основних чинників, що формують, визначають і трансформують цілісні епохальні утворення: культурно-історичні типи, в розкритті особливостей культурних епох, їх істотних ознак на трьох рівнях узагальнення культурно-історичного процесу — світовому, європейському, національному. Багато уваги приділяється вивченню особливостей української культури, розгляду її в контексті світової (насамперед європейської) культури.

Формування знання і сприйняття культури як соціальної пам’яті людства сприяє глибшому розумінню студентами історичної ролі, місця і специфіки сучасної української культури. Вивчення процесів, які відбувалися в українській культурі впродовж історичного часу, має надзвичайно важливе значення для формування у студентів наукового світогляду, високих моральних якостей, підвищення загальнокультурного рівня, освоєння національних і загальнолюдських цінностей.

Програма побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює найсуттєвіші явища української культури

Основними цілями і завданнями вивчення курсу «Історія української культури» являються:

- формування у студентів високої духовної культури особи;

- залучення до досягнень національної культури;

- сприяння перетворенням, спрямованим на відродження української нації і подолання духовної кризи в суспільстві;

- виховання художнього смаку особи і розуміння витворів мистецтва.

 

Форма навчання Курс Семестр Лекції (год.) Практичні/ Семінарські (год.) Лабораторні (год.) ВСЬОГО (год.) Самостійна робота (год.) Індивідуальна робота (год.) Залік (семестр) Іспити (семестр)
ЗФН -

ІІ. Тематичний план дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

№ з/п РОЗДІЛИ (ТЕМИ) КУРСУ Всього: У тому числі: Форми контролю
Лекції Семінарські практичні (лаборатор.) заняття СРС ІРС
Українська культура та основні етапи її розвитку. Перевірка конспектів
Витоки української культури Перевірка конспектів
Стародавня культура східних слов’ян Перевірка конспектів
Культура Київської Русі Перевірка конспектів
Культурні процеси напередодні та в добу Козаччини Перевірка конспектів
Культурне життя України ХVII–ХVIII ст. Перевірка конспектів
Культура України наприкінці XVIII початку XX ст Перевірка конспектів
Національно-культурне піднесення в Україні у 20-ті роки ХХ ст. “Розстріляне” українське відродження 30-х років Перевірка конспектів
Положення української культури в роки військових випробувань (1941-1945 рр.). Перевірка конспектів
Культурний розвиток в Україні в другій половині 40-80-і рр. ХХ ст. Поточне опитування
Основні тенденції в розвитку української культури на сучасному етапі. Перевірка конспектів
РАЗОМ: іспит

СРС – самостійна робота студента

ІРС– індивідуальна робота студента

Просмотров: 326

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.