рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зразкова тематика курсових робіт

1. Інвестиції як умова і як наслідки успіху ринкових реформ в Україні (регіоні).

2. Стратегія і особливості діяльності в Україні міжнародних фінансових організацій.

3. Інвестиційні стратегії українських підприємств в міжнародному бізнесі.

4. Організація і умови ефективного функціонування міжнародних промислово-фінансових груп.

5. Розвиток чорноморського економічного співробітництва.

6. Формування маркетингових технологій управління підприємством в конкурентному середовищі.

7. Організація маркетингової діяльності в середовищі МЭО.

8. Формування і ухвалення маркетингових рішень на принципах бенчмаркетинга.

9. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу.

10. Маркетингові стратегії торгової фірми.

11. Маркетингова концепція дослідження попиту і пропозиції на ринку туризму.

12. Організація служби маркетингу на підприємствах в сучасних умовах.

13. Організаційні форми дії торгових підприємств на споживача.

14. Вдосконалення соціально-психологічних методів управління персоналом.

15. Дослідження маркетингового середовища підприємств індустрії гостинності в Криму.

16. Ринок рекламних послуг в Криму і перспективи його розвитку.

17. Організація і управління рекламним агентством.

18. Організація системи маркетингових комунікацій з використанням інтернет.

19. Бізнес-план створення підприємства (на конкретному прикладі).

20. Дослідження поведінки груп споживачів туристичних послуг (чи ін. товарів і послуг) в кримському регіоні.

21. Дослідження перспектив розвитку міжнародного туризму на туристичному ринку Криму.

22. Міжрегіональна конкуренція в умовах глобалізації.

23. Проблеми інтеграції України в глобальний простір.

24. Сучасний світовий ринок технологій : стан, проблеми і перспективи розвитку.

25. Ефективність організації і організаційна культура.

26. Комунікації в системі управління і інформаційні технології.

27. Ринок праці молоді і особливості його розвитку в Кримському регіоні.

28. Управління рухом товару на основі інформаційних технологій.

29. Страхування в сучасній економічній системі суспільства.

30. Державне страхування: особливості його організації і регулювання.

31. Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів страхової компанії.

32. Роль страхування в розвитку ВЭД підприємств України.

33. Управління МЭО на основі страхування в умовах глобалізації.

34. Роль зовнішньоекономічного чинника в соціально-економічному розвитку України.

35. Вплив міжнародних економічних організацій на економічний розвиток України.

36. ТНК, як основна форма міжнародної співпраці в умовах глобалізації.

37. Ділові культури в міжнародному бізнесі.

38. Менеджмент культур в розвитку ВЭД підприємств України.

39. Інформаційні технології як інструмент формування управлінських рішень.

40. Роль інформаційних процесів в управлінні організацією.

41. Управління маркетингом на основі інформаційних організацій.

42. Управління банківською діяльністю на основі інформаційних технологій.

43. Інформаційний ресурс - основа інформатизації економічної діяльності.

44. Управління фінансовою стійкістю підприємств (з іноземним капіталом).

45. Управління соціальним розвитком трудового колективу (на прикладі підприємства).

46. Організація рекламної діяльності підприємств.

47. Особливості управління діяльністю малого підприємства (на прикладі підприємства).

48. Організація діяльності рекламної фірми з використанням інформаційних технологій.

49. Основні напрями формування ринку праці в кримському регіоні.

50. Формування іміджу фірми (на прикладі підприємства).


7. Література (зразки оформлення)

1. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе/ С.С. Скобкин. М.: Юрист, 2001 г.

2. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения [ Учебник ]/ Б.Г. Литвак.- М.: Дело, 2002.- 392 с.

3. Глущенко Е.В. Теория управления [Учебный курс]/ Глущенко Е.В.,Е.В. Захарова., Ю.В. Тихонравов.- М.: Вестник, 1997.- 336 с.

4. Алейникова Г.М. Организация и управление турбизнесом [Учебное пособие]/Г.М. Алейникова .- Донецк: ДИТБ, 2002 г.

5. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления [Учебник для вузов] / А.С. Малин, В.И. Мухин.- М.: ГУ ВШЭ, 2002.-400 с.

6. Мазур И.И. Эффективный менеджмент/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге.- М.: Высшая школа, 2003.- 555 с.

7. Данько Т.П. Управление маркетингом (методический аспект) [Учебное пособие]/ Т.П. Данько.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 280 с.

8. Шегда А.В. Основы менеджмента [Учебное пособие] /А.В. Шегда.- К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.- 512 с.

9. Виханский О.С. Менеджмент [Учебник] [3-е изд.] / О.С. Виханский ,А.И. Наумов.- М.: Гардарики, 2001.- 528 .

10. Кабушкин Н.И.Менеджмент туризма [Учебное пособие] / Н.И. Кабушкин .- Мн.: БГЭУ, 1999 г.

11. Ячменева В.М. Условия реализации механизма повышения эффективности управления деятельностью предприятия / В.М. Ячменева, М.В. Высочина // Экономика и управление.- 2007.-№4-5.- С. 69-70

12. Винокуров В.А. Качество управления как фактор укрепления рыночных позиций предприятия / В.А. Винокуров, А.К. Винокуров// Стандарты и качество.- № 12.-2005.- С. 68-74- Режим доступа к журналу http:// www.srq.ru/stq/adetail.php?ID=5448

13. Канцуров О.О.Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємством державного сектору економіки / О.О. Канцуров, О.С.Білоусова // Фінанси України. - 2006.- №9.- С. 143-151

14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [4-е изд., перераб. и доп.] / Г.В. Савицкая.- Минск: ООО «Новое знание», 1999.- 688 с.

15. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь [5-е изд. доп и перераб.] / А.Н. Азрилиян.- М.: Институт новой экономики, 2002.- 1280 с.

16. Данилов - Данильян В. И. Экономико-математический энциклопедический словарь / В.И. Данилов – Данильян.- М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1998.- 336 с.

17. Мюллер В.К. Новый англо- русский словарь [12-е изд., стереотипное ] / В.К. Мюллер.- М.: Русский язык Медиа, 2005.- 1007 с.

18. Павленко И.Г. Подходы к определению экономической сущности понятия «эффективность» / И.Г. Павленко // Экономика и управление.- 2006.- №1.- С. 36-37

19. Зиновьев В.Ф. Экономическая работа на предприятиях / Ф.В. Зиновьев, С.Н. Немирович. – Симферополь: Таврия, 2002.-144 с.

20. Куденко Е.Г. Управление эффективностью хозяйственной деятельности промышленного предприятия [Моногр] / Г.Е. Куденко, Н.В. Канарская, В.Н. Беленцов, С.И. Севастьянова.- Севастополь; «Вебер», 2003.-239 с.

21. Меерович Г.Ш. Анализ эффективности: принципы, критерии, опыт / Г.Ш. Меерович.- М.: Знания, 1979.- 64 с.

22. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство [Учебник] / А.Д. Чудновский.- М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 2000.- 400 с.

23. Раяцкас Р.Л. Социально-экономическая эффективность производства / Р.Л. Раяцкас, В.П. Суткайсис.-М.: Наука, 1984.- 188 с.

 

 

ДОДАТОК 1.

Зразок титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

Факультет управління

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

КУРСОВА РОБОТА

по дисципліні "Основи зовнішньоекономічної діяльності" на тему:

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ

ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

 

Спеціальність: 6.030601 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Виконав: студент групи 201В

Петров В. С.

 

Науковий керівник

к.е.н., доцент Онищенко К.Н.

 

Зав. кафедрою

д.е.н., проф.Крамаренко В. І.

 

Сімферополь

березень 2011

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IM. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студент…………………курсу…………………………………факультету

Прізвище, ім'я, по батькові…………………………………………………

Тема курсової роботи………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Тема затверджена на засіданні кафедри від…………протокол №………

Дата здачі на рецензію………………………

Початкові дані………………………………

…………………………………………………………………………………

Графік виконання роботи……………………………………………………

 

  №№ п/п   Найменування розділів (глав) курсової роботи   Дата закінчення
     
     
     

 

Методичні вказівки до теми роботи………………………………………

…………………………………………………………………………………

Науковий керівник роботи…………………………………………………

Дата видачі завдання…………………………………………………………

Завдання до виконання прийняв……………………………………………

ДОДАТОК 3.

Зразок анотації

 

 

Просмотров: 330

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.