рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА

3.1. Асноўная літаратура

3.1.1. Браим И. Культура делового общения / И. Браим. – Минск, 1998.

3.1.2. Валуева Т.Л., Мхаян Т.М. Тексты прафесійнай накіраванасці для перакладу з лінгвістычнымі заданнямі і метадычнымі парадамі для студэнтаў I курса ўсіх спецыяльнасцей. – Брэст, 2001.

3.1.3. Валуева Т.Л., Мхаян Т.М. Практыкум па беларускай мове. Даведачны матэрыял і практычныя заданні па арфаграфіі і марфалогіі. – Брэст, 2005.

3.1.4. Мхаян Т.М., Кірыенка Г.І. Функцыянальныя стылі мовы. Навуковы стыль, афіцыйна-справавы стыль: тэарэтычныя звесткі і практычныя заданні для студэнтаў I курса тэхнічных і эканамічных спецыяльнасцей. – Брэст, 2009.

3.1.5. Сіўковіч В.М. Сучасная беларуская мова. Даведнік. – Мінск,2005.

3.1.6. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мінск,1996.

 

 

3.2 Дадатковая літаратура

3.2.1. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2т./А.М. Булыка – Мінск, 1999.

3.2.2. Беларуска-рускі слоўнік: У 2т.; 2-е выданне. – Мінск,1998.

3.2.3. Костюкович Н.Н., Люштик В.В., Щербин В.К. Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов. – Минск, 1995.

3.2.4. Лобан М.П., Суднік М.Р. Арфаграфічны слоўнік. – Мінск, 1990.

3.2.5. Радыно Я.В. Русско-белорусский словарь по математике. – Мінск, 1999.

3.2.6. Русско-белоруский словарь: В 3т.; 4-е изд., испр. И доп. – Мінск, 1993.

3.2.7. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5т. – Мінск, 1994.

3.3. Пералік пытанняў да заліку:

 

1. Беларуская мова — форма нацыянальнай культуры беларусаў. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця.

2. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання. Спрадвечна беларуская і запазычаная лексіка ( агульная характарыстыка ).

3. Запазычаныя словы ў беларускай мове. Асноўныя прыметы запазычанняў са славянскіх і неславянскіх моў.

4. Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы. Неалагізмы.

5. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання.

6. Паняцце тэрміна. Слова і словазлучэнне ў ролі тэрміна ( лексіка — граматычная характарыстыка тэрмінаў ). Паходжанне тэрмінаў.

7. Лексікаграфія. Тыпы і віды слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі.

8. Паняцце білінгвізму. Асноўныя прынцыпы і віды білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя як вынік білінгвізму і яе віды.

9. Паняцце моўнай нормы. Сістэма нормаў беларускай літаратурнай мовы.

10. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім.

11. Назоўнік. Несупадзенне ў родзе, ліку і скланенні назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

12. Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў.

13. Прыметнік. Утварэнне і ўжыванне формаў ступеней параўнання якасных прыметнікаў. Прыналежныя прыметнікі, іх утварэнне.

14. Займеннік. Разрады займеннікаў. Асаблівасці скланення і ўжывання займеннікаў.

15. Лічэбнік. Скланенне лічэбнікаў і асаблівасці іх ўжывання з назоўнікамі.

16. Дзеяслоў. Спецыфіка спражэння.

17. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх утварэння і ўжывання ў беларускай мове. Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў пры перакладзе на беларускую мову.

18. Прыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання формаў ступеней параўнання ў адрозненне ад рускай мовы.

19. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах.

20. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў.

21. Навуковы стыль. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю. Марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю.

22. Навуковы тэкст: кампазіцыя і структура. Абзац як структурная адзінка тэксту. Цытаты і спасылкі, іх афармленне.

23. Жанравая разнастайнасць навуковага стылю, агульныя патрабаванні да напісання і афармлення.

24. Афіцыйна-справавы стыль. Асноўныя рысы і асаблівасці афіцыйна-справавога стылю. Віды афіцыйна-справавых тэкстаў, правілы напісання і афармлення.

25. Мова і маўленне. Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, чысціня і багацце маўлення,дарэчнасць,вобразнасць.

26. Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Тыповыя маўленчыя памылкі, іх прычыны і спосабы выпраўлення.

27. Маўленчы этыкет і культура зносін. Асноўныя паказчыкі паспяховага выступлення.


4. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА ( прафесійная лексіка )»

 

 

 

 

Нумар раздзела, тэмы, заняткаў Назва раздела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аўдыторных гадзін Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д.) Літаратура Формы кантролю ведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія) заняткі Лабараторныя заняткі Самастойная работа пад кіраўніцтвам выкладчыка
  Назва раздзела ці тэмы              
  Уводзіны ў дысцыпліну “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Прадмет i задачы курса. - - - - - -
1. Этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы -          
1.1. Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця         [3.1.5] [3.1.6] вусныя адказы
1.2. Беларуская мова ў 14 - 19 ст. ст. Беларуская мова ў пач. 20 ст. Беларуская мова на сучасным этапе.         [3.1.5] [3.1.6] вусныя адказы
2. Лексікалогія. Лексікаграфія.            
2.1. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская і запазычаная ).         [3.1.5] [3.1.6] (3.2.7) (3.2.1) вусныя адказы

 

 

 

 

 

 

 

Нумар раздзела, тэмы, заняткаў Назва раздела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аўдыторных гадзін Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д.) Літаратура Формы кантролю ведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія) заняткі Лабараторныя заняткі Самастойная работа пад кіраўніцтвам выкладчыка
  Лексіка беларускай мовы паводле сферы і ступені ўжывання ( тэрміны і прафесіяналізмы).              
2.2. Тыпы і віды слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі -       [3.1.5] [3.1.6] (3.2.3) (3.2.5) (3.2.7)   вусныя адказы
2.3. Пераклад на беларускую мову тэкстаў па спецыяльнасці.         [3.1.2] (3.2.3) (3.2.5) (3.2.6) (3.2.7) пісьмовы пераклад
3. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму.            
3.1. Паняцце білінгвізму і моўнай нормы. Нормы беларускай мовы і прычыны іх парушэння.         [3.1.3] [3.1.5] [3.1.6] (3.2.4) вусныя адказы
3.2. Асаблівасці беларускай літаратурнай мовы ў параўнанні з рускай ( фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя)         [3.1.3] [3.1.5] [3.1.6] (3.2.4) вусныя адказы
4. Функцыянальныя стылі мовы            
Нумар раздзела, тэмы, заняткаў Назва раздела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аўдыторных гадзін Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д.) Літаратура Формы кантролю ведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія) заняткі Лабараторныя заняткі Самастойная работа пад кіраўніцтвам выкладчыка
4.1. Паняцце функцыянальнага стылю. Функцыянальна-стылёвая дыферэнцыяцыя         [3.1.4] [3.1.5] [3.1.6] вусныя адказы
5. Навуковы стыль. -          
5.1. Навуковы стыль. Рысы навуковага стылю, яго функцыі і адметныя асаблівасці.         [3.1.4]   вусныя адказы
5.2. Моўныя сродкі навуковага стылю (тэрміны,сінтаксічныя і граматычныя канструкцыі)         [3.1.4] (3.2.3) вусныя адказы
5.3. Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую з улікам асаблівасцей навуковага стылю         [3.1.2] (3.2.3) (3.2.6)   пісьмовы пераклад
6. Афіцыйна-справавы стыль.            
6.1. Афіцыйна-справавы стыль. Рысы стылю, яго функцыі і адметныя асаблівасці         [3.1.4] [3.1.5] [3.1.6] вусныя адказы

 

 

 

 

Нумар раздзела, тэмы, заняткаў Назва раздела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аўдыторных гадзін Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д.) Літаратура Формы кантролю ведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія) заняткі Лабараторныя заняткі Самастойная работа пад кіраўніцтвам выкладчыка
6.2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю (граматычныя і сінтаксічныя канструкцыі). Віды афіцыйна-справавых тэкстаў, правілы напісання і афармлення         [3.1.4] [3.1.5] [3.1.6] вусныя адказы
6.3. Пераклад на беларускую мову афіцыйна-справавых тэкстаў -       [3.1.4] (3.2.1) пісьмовая праца
7. Культура прафесійнага маўлення            
7.1. Мова і маўленне. Паняцце культуры маўлення.Камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць,чысціня і багацце маўлення, дарэчнасць, вобразнасць.         [3.1.1]    
7.2. Тыповыя маўленчыя памылкі і спосабы іх выпраўлення.         [3.1.1] [3.1.3]   вусныя адказы
7.3. Падрыхтоўка да публічнага выступлення. Асноўныя паказчыкі паспяховага выступлення.         [3.1.1] вусныя адказы
  Усяго:            

 

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ РАБОЧАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ

 

 

Назва дысцыпліны, з якой патрабуецца ўзгадненне Назва кафедры Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы па вывучаемай дысцыпліне Прынятае рашэнне кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (дата, нумар пратакола)
Гісторыя Беларусі Кафедра сацыяльна-палітычных і гістарычных навук    
Сельскагаспадарчыя меліярацыі Кафедра сельскагаспадарчых і гідратэхнічных меліярацый    

 

Загадчык кафедры сацыяльна-палітычных

і гістарычных навук А.В. Машчук

 

Загадчык кафедры сельскагаспадарчых

і гідратэхнічных меліярацый М.М. Водчыц

 

Просмотров: 553

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.