рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми. Організаційна структура управління (ОСУ)– це система зв’язків і відносин, що виникають у процесі діяльності підприємства

Організаційна структура управління (ОСУ)– це система зв’язків і відносин, що виникають у процесі діяльності підприємства, між існуючими та створюваними ланками, підрозділами, ступенями системи управління згідно з обраною стратегією розвитку загального управління. В умовах стратегічного управління здійснюється перехід від традиційних до стратегічних ОСУ. Традиційні ОСУ (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна) характеризуються функціональністю, централізованістю, ієрархічністю, стабільністю, щільним розподілом праці, спеціалізацією діяльності, закріпленням обов’язків у стандартних організаційних документах. Стратегічні ОСУ (матрична, проектна, дивізіональна) децентралізовані, гнучкі, з універсальними ланками створеними для досягнення певної мети.

Внесення стратегічних змін до структури підприємства породжує проблему виробу рівня диференціації та інтеграції. Диференціація – розподіл робіт в організації між її частинами у такий спосіб, щоб кожна з них набула певної завершеності в межах одного підрозділу. Інтеграція – це рівень співробітництва, що існує між частинами організації та забезпечує досягнення стратегічних цілей у межах вимог з боку зовнішнього середовища.

Матричні структуризастосовуються при розробці стратегій, нових продуктів, диверсифікації виробництва, нових програм. Структуроутворюючим елементом таких структур є мета, спосіб досягнення якої має визначити та здійснити цільова група, яка складається з фахівців різних спеціальностей.

Переваги: створення організаційних умов для більш швидкого досягнення мети; висока динамічність, гнучкість, швидке стратегічне реагування; ефективна координація робіт по досягненню загальної мети; оптимізація використання ресурсі (особливо людських); орієнтація на нововведення; зниження оперативної навантаженості на вище керівництво.

Недоліки: труднощі у здійсненні балансу влади та відповідальності в організації; збільшення управлінського персоналу і витрат; зниження ефективності структури при збільшенні кількості проектів; ускладнення інформаційної мережі.

Проектні структури можуть базуватися на матричному принципі організації. Основними принципами утворення проектних структур є об’єднання частини матеріальних, людських та фінансових ресурсів у межах проектних груп, орієнтованих на розв’язання конкретних проблем; надання групи певної самостійності; налагодження інформаційних зв’язків; створення необхідної системи мотивації; спеціальна підготовка та залучення кадрів певної кваліфікації.

До переваг проектних структур можна віднести гнучкість структури; горизонтальну інтеграцію і координацію функціональних ланок; швидке оперативне, організаційне, стратегічне реагування, ефективність використання ресурсів.

До недоліків проектних структур слід віднести труднощі взаємодії управляючих проектами і керівників-функціоналів; високі вимоги до керівника проекту; труднощі у формуванні та управлінні проектними групами.

Дивізіональна структура застосовується у великих виробничих системах і за рахунок делегування повноважень дає змогу створити децентралізовані ланки за різними ознаками: за продуктом, за споживачами, за географічною ознакою.

До переваг дивізіональної структури можна віднести швидку пристосовуваність до змін у зовнішньому середовищі; децентралізацію управління; зменшення мережі комунікацій; націленість на якнайшвидше досягнення кінцевого результату.

До недоліків дивізіональної структури слід віднести дублювання функцій управління в кожному відділі; зростання витрат на управління; неможливість здійснювати єдину загальну стратегію; висока ймовірність розвалу організації.

При формуванні ОСУ велику роль відіграє концепція організації, залежно від якої формуються всі стратегії, в тому числі стратегії розвитку загального управління, що лежать в основі перебудови ОСУ. Залежно від обраної стратегії обирається тип ОСУ.

Основними етапами формування ОСУ є: аналіз, розробка, функціонування проекту.

Для оцінки розробленої стратегічної ОСУ необхідно відповісти на наступні питання: чи працює організація цілеспрямовано; чи достатньо гнучка структура організації; чи добре проглядається організаційна структура; чи достатньо делеговані повноваження зі стратегічного на нижчі рівні; що є опорою організації; як працює організація з економічної точки зору; чи є у керівництва організації достатньо часу для обговорення стратегічних завдань; чи панує в організації дух співробітництва; чи мають менеджери достатньо інформації. Відповідаючи на ці запитання, із залученням конкретних фактів управлінської діяльності, фахівці можуть оцінити в балах рівень ОСУ за окремими параметрами і зробити аргументовані висновки щодо ефективності організаційних структур та їхньої спроможності бути інструментом реалізації стратегії.

Література:1, с.319-383; 4, с.115-122; 10, с.427-476; 11, с.284-317;

18, с.126-160.

 

Тема 12. Фінансово – економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм

Основні питання:

1. Економічні підходи до формування взаємовідносин між функціональними підрозділами підприємства.

2. Сутність та мета застосування функціонально – вартісного аналізу на підприємствах.

3. Взаємозв’язок між функціями підрозділів та витратами на їх здійснення.

4. Сутність та умови створення синергійного ефекту.

5.Блок – схема розробки бюджету автономного підрозділу.

Мета теми: усвідомити фінансово-економічні підходи до формування взаємовідносин між функціональними підрозділами підприємства в системі стратегічного управління підприємством.

Основні терміни і поняття теми: автономні децентралізовані формування, трансфертні ціни, функціонально – вартісний аналіз, синергійний ефект, бюджетування, центри прибутків, центри реалізації, центри інвестицій, внутрішні контракти.

Просмотров: 344

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.