рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

за фаховим спрямуванням

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П И Т А Н Н Я

До державного екзамену

На здобуття

Освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавра

З напряму підготовки

6.070106 "Автомобільний транспорт"

за фаховим спрямуванням

"Автомобілі та автомобільне господарство"

Київ - 2015

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Питання до державного екзамену розроблені відповідно до програми державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" за фаховим спрямуванням "Автомобілі та автомобільне господарство" і є основою для підготовки екзаменаційних білетів.

Екзамен проводиться у 8-му семестрі для студентів денної форми навчання і в 10-му семестрі для студентів заочної форми навчання після складання екзаменаційної сесії.

До екзамену не допускається студент, який має хоча б одну академічну заборгованість з будь-якої дисципліни, включеної до навчального плану підготовки бакалаврів.

За 1-3 дні до екзамену проводиться комплексна консультація по підготовці до екзамену за участю викладачів усіх відповідних дисциплін.

 

В екзаменаційному білеті передбачено 5 питань:

- перше – з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів";

- друге – з дисциплін "Основи охорони праці", "Основи технічної діагностики автомобілів", "Експлуатаційні матеріали", "Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів" або "Електричне та електронне обладнання автомобілів";

- третє – з дисциплін "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" або "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів";

- четверте – з дисципліни "Автомобілі";

- п’яте – з дисциплін "Промислово-транспортна екологія" або "Автомобільні двигуни".

 

 


1. Дисципліна "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

1. Визначення основних понять і термінів в галузі охорона праці.
2. Основні законодавчі акти з охорони праці. Їх загальна характеристика.
3. Органи державного нагляду та громадського контролю за охороною праці: функції та повноваження.
4. Органи управління охороною праці в Україні: функції та повноваження.
5. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхові виплати.
6. Організація охорони праці автотранспортного підприємства.
7. Служба охорони праці підприємства: створення, функції, повноваження.
8. Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці.
9. Обов’язкові медичні огляди працівників: порядок та терміни проведення, фінансування.
10. Фактори, які визначають стан виробничої санітарії підприємства.
11. Забезпечення працівників транспортної галузі спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.
12. Забезпечення працівників мийними та знешкоджуючими засобами.
13. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
14. Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням.
15. Охорона праці жінок та неповнолітніх.
16. Атестація робочих місць за умовами праці.
17. Розслідування нещасних випадків та спеціальних нещасних випадків.
18. Розслідування нещасних випадків, пов’язаних із ДТП, в тому числі ДТП у відрядженні.
19. Підіймальні та транспортуючі пристрої. Особливості безпеки при їх експлуатації.
20. Правила безпеки при навантажувально-розвантажувальних роботах.
21. Класифікація посудин, що працюють під тиском.
22. Причини електротравм. Первинні засоби пожежегасіння.
23. Класифікація приміщень за електробезпекою.
24. Класифікація та характеристика вантажів за небезпекою їх транспортування.
25. Освітлення виробничих приміщень.
26. Вентиляція виробничих приміщень.
27. Основні принципи, якими керуються при наданні першої долікарської допомоги.

 


2. Дисципліна "ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"

1. Виробництво чавуну. Матеріали для виробництва чавуну.
2. Виробництво сталі. Матеріали для виробництва сталі.
3. Кристалічна будова металів.
4. Класифікація, маркування і призначення вуглецевих сталей.
5. Чавуни: структура, властивості, призначення, маркування.
6. Основні властивості металів.
7. Діаграма стану сплавів системи "залізо – вуглець".
8. Леговані сталі. Класифікація, маркування, призначення.
9. Основні види термічної обробки сталі.
10. Алюміній і його сплави. Властивості, маркування, призначення.
11. Основні види обробки металів тиском. Нагрівання металів.
12. Класифікація способів зварювання.
13. Основні методи обробки різанням.
14. Обробка заготовок на шліфувальних верстатах. Абразивний інструмент.
15. Перетворення в сталі при охолодженні. Мартенситне перетворення.
16. Перетворення в загартованій сталі при нагріванні. Відпуск та старіння сталей.
17. Класифікація видів термічної обробки сталей.
18. Способи зміцнення робочих поверхонь деталей машин.
19. Хіміко-термічна обробка сталей. Цементація в твердому карбюризаторі.
20. Вплив легуючих елементів на структуру та фізико-механічні властивості сталей.
21. Сплави на основі міді, що використовуються в автомобілебудуванні, їх коротка характеристика.
22. Вимоги до вибору матеріалів для виготовлення автомобільних деталей.
23. Фінішні методи обробки робочих поверхонь деталей машин.
24. Легування сталі. Основні легуючі елементи.
25. Азотування і нітроцементація сталей.
26. Відпал і нормалізація сталей.
27. Відпускання загартованої сталі, вплив на структуру і властивості, види і призначення.
28. Хонінгування. Суперфінішна обробка робочих поверхонь деталей машин.
29. Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості. Зв'язок шорсткості з методами механічної обробки матеріалів.
30. Хромонікелеві нержавіючі сталі.

 


3. Дисципліна "ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНА ЕКОЛОГІЯ"

1. Назвіть основні екологічні негаразди, що діють в масштабах планети.
2. Поясніть, в чому полягає негативний вплив транспорту на довкілля.
3. Назвіть причини утворення оксиду вуглецю в циліндрах ДВЗ, охарактеризуйте його негативний вплив на людину та довкілля.
4. Назвіть причини утворення вуглеводнів в циліндрах ДВЗ, охарактеризуйте їх негативний вплив на людину та довкілля.
5. Назвіть причини утворення оксидів азоту в циліндрах ДВЗ, охарактеризуйте їх негативний вплив на людину та довкілля.
6. Назвіть причини утворення сполук сірки в циліндрах ДВЗ, охарактеризуйте їх негативний вплив на людину та довкілля.
7. Сажа у відпрацьованих газах дизелів. Механізм її утворення, вплив на людину і довкілля.
8. Назвіть, в яких режимах перевіряють і які шкідливі речовини нормують у відпрацьованих газах бензинових двигунів в умовах експлуатації.
9. Назвіть режими перевірки дизелів на димність відпрацьованих газів в умовах експлуатації. Норми димності.
10. Опишіть основний метод, що реалізовано в газоаналізаторах для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів.
11. Опишіть метод, що реалізовано в газоаналізаторах для вимірювання концентрацій оксидів азоту у відпрацьованих газах автомобільних двигунів.
12. Назвіть які способи застосовують для вимірювання димності відпрацьованих газів дизелів. Пояснити роботу димоміра.
13. Назвіть і коротко охарактеризуйте способи нейтралізації шкідливих речовин відпрацьованих газів ДВЗ.
14. Назвіть альтернативні види палив, застосування яких сприяє зменшенню токсичності ДВЗ.
15. Назвіть виробничі відходи, що утворюються в автотранспортних підприємствах.

4. Дисципліна "ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ"

 

1. Що таке технічна експлуатація автомобілів? Мета і задачі технічної експлуатації.
2. Поясніть причини і джерела зміни первинних параметрів і втрати дорожньо-транспортними засобами працездатності.
3. Поясніть загальну класифікацію спрацювання. Види спрацювання (в тому числі що таке адгезія, когезія, кавітація і фретинг-корозія).
4. Поясніть графічно спрацювання пари тертя за часом (типову криву спрацювання) та зміну поверхневих шарів деталей в процесі припрацювання.
5. Поясніть класифікацію відмов. Якими з них можна управляти, а якими не можна і чому?
6. Види і нормативи періодичності ТО і ремонтів та їх корегування.
7. Поясніть позитивні і негативні сторони існуючої системи ТО і ремонту. Методи удосконалення цієї системи.
8. Поясніть організаційну структуру технічного обслуговування та діагностування та місце діагностування в системі ТО і ремонту.
9. Поясніть, що таке надійність і чотири основні властивості надійності.
10. Поясніть, що таке ремонтовані і неремонтовані, відновлювальні і невідновлювальні складові частини; ресурс і термін служби ДТЗ.
11. Поясніть терміни безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість.
12. Поясніть методи оцінки технічного стану ДТЗ по димності відпрацьованих газів (чорний, синій, білий колір) та за допомогою інших параметрів при суб'єктивному діагностуванні непрацюючого і працюючого двигуна.
13. Поясніть аналітично і графічно вплив коефіцієнту надміру повітря α на спрацювання, економічність, потужність та викид шкідливих речовин.
14. Поясніть параметри технічного стану системи охолодження і вплив теплового режиму на спрацювання, безвідмовність та довговічність ДТЗ.
15. Поясніть параметри оцінки технічного стану системи мащення та методи оцінки якості оливи традиційними засобами і за допомогою сучасних методів і засобів.
16. Поясніть параметри і технологію діагностування системи живлення дизельних двигунів низького тиску.
17. Поясніть параметри і технологію діагностування системи живлення дизельних двигунів високого тиску.
18. Поясніть аналітично і графічно вплив частоти обертання колінчастого вала, зношення ЦПГ на запуск дизельних двигунів.
19. Поясніть чинники, що впливають на запуск ДВЗ з іскровим запалюванням.
20. Поясніть параметри технічного стану ЦПГ та методи і технологію їх оцінки за допомогою існуючих діагностичних засобів.
21. Поясніть параметри технічного стану КШМ та методи і технологію їх оцінки за допомогою існуючих діагностичних засобів.
22. Поясніть параметри технічного стану ГРМ і технологію їх оцінки традиційними методами і за допомогою існуючих діагностичних засобів.
23. Поясніть графічно і аналітично спрацювання елементів зчеплення на початку руху автомобіля.
24. Поясніть параметри оцінки технічного стану рульового керування, його вплив на умови роботи і безпечність руху автомобіля та технологію діагностування цієї системи.
25. Поясніть параметри технічного стану гальмівних систем, їх вплив на безвідмовність і довговічність автомобіля та методи діагностування.
26. Поясніть параметри технічного стану, зменшення ємності нових акумуляторних батарей при від’ємних температурах та при запуску двигуна.
27. Поясніть чинники, які впливають на спрацювання шин. Якими з них можна управляти?
28. Що таке управління технічним станом автомобіля і його систем? Мета і задачі управління.
29. Поясніть аналітично і графічно, що таке залишковий ресурс, завдання і види його визначення в залежності від похибки прогнозування та метод оцінки середнього залишкового ресурсу.
30. Поясніть принцип управління технічним станом сучасних легкових і вантажних автомобілів.

5. Дисципліна "ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛІВ"

1. Дати визначення термінам: діагноз, технічна діагностика. Навести приклад діагнозу в техніці.
2. Привести основні терміни та визначення в технічному діагностуванні та контролю технічного стану згідно ДСТУ 2389-94.
3. Які є види діагностування.
4. Що таке метрологія. Для чого проводиться: метрологічна діяльність; повірка засобів вимірювальної техніки; калібрування засобів вимірювальної техніки; метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки; атестація методики виконання вимірювань.
5. Хто має право проводити повірку засобів вимірювальної техніки. Для яких засобів вимірювальної техніки застосовують: державні випробування; державна метрологічна атестація; калібрування.
6. На які категорії колісних транспортних засобів (КТЗ) поширюється дія ДСТУ 3649:2010. На які системи і складові КТЗ поширюються вимоги даного стандарту.
7. Сформулювати основні типи задач з визначення технічного стану об’єкта діагностування. Які види задач вони вирішують. Які є види оцінок технічного стану об’єкта діагностування.
8. Навести структуру та опис системи функціонального діагностування. Приклади застосування.
9. Навести структур та опис системи тестового діагностування. Приклади застосування.
10. Що визначають діагностичні моделі. В якій формі можуть бути представлені діагностичні моделі.
11. Що називають параметрами технічного стану. В яких межах він змінюється в процесі експлуатації. Навести приклад параметра технічного стану.
12. Що таке діагностичні параметри. Навести приклад.
13. Що таке діагностичний норматив. Перша група діагностичних нормативів. Навести приклади.
14. Що таке діагностичний норматив. Друга група діагностичних нормативів. Навести приклади.
15. Що передбачають суб’єктивні методи діагностування. Які найпоширеніші суб’єктивні методи контролю. Описати застосування суб’єктивних методів контролю.
16. Засоби діагностування, дати визначення, привести класифікацію.
17. За якими показниками у відповідності до вимог ДСТУ 3649:2010, повинен оцінюватись технічний стан гальмівних систем КТЗ.
18. За яким параметрами оцінюється ефективності гальмування за ДСТУ 3649:2010 по методу дорожніх випробувань.
19. За яким параметрами оцінюється ефективності гальмування за ДСТУ 3649:2010 по методу стендових випробувань.

6. Дисципліна "ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ"

1. Що характеризує фракційний склад? Параметри які визначають при визначенні фракційного складу та їхній вплив на роботу двигуна?
2. Що таке детонація, розжарювальне запалювання? Як відрізнити детонацію від розжарювального запалювання? Причини виникнення, методи уникнення.
3. Назвіть показники низькотемпературних властивостей дизельних палив та методи їх покращення?
4. Що впливає на «жорстку» роботу дизельного двигуна? Чому відбувається жорстка робота дизельного двигуна (поясніть)? Який показник характеризує самозапалювання дизельного палива?
5. Назвіть альтернативні та екологічно чисті палива, їхні переваги та недоліки?
6. Яке призначення присадок до моторних олив? Що означає «сумісність» присадок? Чи можна додавати присадки до олив в міру їх спрацювання з метою збільшення строку використання олив при експлуатації?
7. Які особливості роботи трансмісійних олив? Назвіть призначення ATF. Розшифруйте призначення моторних та трансмісійних олив за сезонністю та експлуатаційними властивостями: SАЕ 10W40 Semi Synthetic АСЕА АЗ/ВЗ; SАЕ 15W40 АСЕА Е2; SАЕ 0W30 Synthetic; SАЕ 10W60 Semi Synthetic АСЕА Е2; SАЕ 85W АРІ GL-5; SАЕ 85W140 АРІ GL-3.
8. Який склад мастил? Що означає «тиксотропне термозміцнення»? Які з мастил мають таку властивість: ШРУС-4, 1-13? Як відрізнити ЛІТОЛ-24 від Солідолу експрес-аналізом?
9. Який склад гальмівних рідин? Що означає гігроскопічна гальмівна рідина? Чи допустимий вміст води в гальмівній рідині? Як визначити вміст води в гальмівній рідині?
10. Який склад антифризу? Чи можна використовувати концентровані антифризи (чому)? Від чого залежить температура застигання антифризу? Як дізнатися, що в антифризі спрацювалися присадки?

7. Дисципліна "ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ"

1. Класифікація технологічного обладнання.
2. Класифікація оглядових канав та їх використання в зонах, на дільницях авто підприємства.
3. Класифікація підйомників. Переваги та недоліки підйомників.
4. Будова та використання гідравлічного підйомника.
5. Будова та використання електромеханічного підйомника .
6. Будова та використання несучого, тягнучого та штовхаючого конвеєра.
7. Будова та використання струминних та щіткових установок для миття автомобілів.
8. Будова та використання очисних споруд для відділень мийки автомобілів.
9. Будова та використання гайковертів.
10. Класифікація роликових стендів для контролю тягово-швидкісних характеристик автомобілів та контрольовані параметри.
11. Будова та використання роликових інерційних стендів для визначення тягово-швидкісних якостей автомобілів.
12. Будова та використання роликових силових стендів для визначення тягово-швидкісних якостей автомобілів.
13. Будова та використання стендів ходових якостей автомобілів та контрольовані параметри.
14. Будова та використання роликових силових стендів для визначення гальмівних якостей автомобілів.
15. Будова та використання роликових інерційних стендів для визначення гальмівних якостей автомобілів.

8. Дисципліна "ЕЛЕКТРИЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ"

1. Експлуатація сучасних генераторних установок, визначення працездатності експрес методами.
2. Вимоги, особливості конструкції сучасних акумуляторних батарей.
3. Операції технічного обслуговування сучасних акумуляторних батарей, методи заряджання.
4. Особливості будови сучасних електричних систем пуску автомобілів.
5. Перевірка працездатності сучасних електричних систем пуску, виявлення несправностей.
6. Сучасні системи запалювання бензинових двигунів, вимоги до характеристик.
7. Датчики сучасних систем запалювання. Особливості будови, методи перевірки.
8. Керування моментом випередження запалювання сучасних двигунів.
9. Вимоги до сучасних систем головного освітлення, послідовність регулювання фар.
10. Принцип дії приладів вимірювання температури.

9. Дисципліна "АВТОМОБІЛІ"

1. Призначення, класифікація та порівнювальний аналіз конструкцій сучасних механізмів фрикційних зчеплень з периферійним розташуванням пружин і з діафрагмовими (тарільчастими) пружинами.
2. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики сучасних механічних ступінчастих коробок передач.
3. Призначення, основи конструкції та експлуатаційні характеристики автоматичних гідромеханічних передач сучасних автомобілів.
4. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики сучасних карданних передач з різними типами шарнірів.
5. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики рульових механізмів сучасних автомобілів.
6. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики підсилювачів рульового керування сучасних автомобілів.
7. Аналіз кінематики і динаміки повороту автомобіля. Вплив бокового відведення шин на керованість і стійкість автомобіля.
8. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики сучасних колісних гальмівних механізмів сучасних автомобілів.
9. Основи конструкції та порівнювальний аналіз експлуатаційних властивостей гідравлічних гальмівних приводів сучасних автомобілів.
10. Основи конструкції та порівнювальний аналіз експлуатаційних властивостей пневматичних гальмівних приводів сучасних автомобілів і автопоїздів.
11. Призначення, класифікація, порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики підвісок сучасних автомобілів. Головні показники плавності руху АТЗ.
12. Призначення, класифікація, основи конструкцій та експлуатаційні характеристики диференціалів сучасних автомобілів.
13. Призначення, класифікація, основи конструкції та порівнювальний аналіз експлуатаційних властивостей головних передач сучасних автомобілів.
14. Оціночні показники процеса зчеплення автомобільних коліс з опорною поверхнею та вплив на них конструктивних і експлуатаційних факторів.
15. Методика визначення сил опору, що діють на автомобіль в загальному випадку руху.
16. Методика визначення потужності двигуна, яким необхідно обладнати автомобіль для руху с заданою швидкістю.
17. Методика визначення динамічного фактора автомобіля, побудова динамічної характеристики та її практичне використання для визначення основних експлуатаційних показників.
18. Методика визначення показників паливної економічності автомобіля. Практичні шляхи зменшення витрат палива автомобільним транспортом.
19. Методика визначення основних гальмівних показників АТЗ. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на ці показники.
20. Призначення, класифікація, основи конструкцій та експлуатаційні характеристики антиблокувальних систем, а також електронних систем стабілізації руху сучасних автомобілів.
21. Сили, що діють на автомобіль в загальному випадку криволінійного руху Основні закономірності керованості автомобіля та їх вплив на безпеку руху АТЗ.
22. Методика визначення основних показників поперечної стійкості автомобіля. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на ці показники.
23. Методика визначення основних показників плавності ходу автомобіля. Вплив конструктивних і експлуатаційних параметрів на ці показники.
24. Методика визначення основних показників прохідності автомобіля. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники прохідності АТЗ.
25. Умови досягнення недостатньої та надлишкової керованості одиночного АТЗ та автопоїзда.

10. Дисципліна "АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ"

1. Двигуни внутрішнього згоряння. Класифікація поршневих двигунів.
2. Індикаторна діаграма дійсного циклу 4-тактного ДВЗ з іскровим запалюванням. Її основні особливості.
3. Розгорнута індикаторна діаграма ДВЗ з іскровим запалюванням. Три стадії згоряння.
4. Індикаторна діаграма дійсного циклу 4-тактного дизеля. Її особливості.
5. Розгорнута індикаторна діаграма дизеля. Чотири стадії згоряння.
6. Що таке коефіцієнт надміру повітря і як він впливає на швидкість згоряння робочої суміші?
7. Типові камери згоряння ДВЗ з іскровим запалюванням. Вимоги до них.
8. Розділені камери згоряння дизелів, їх переваги та недоліки.
9. Нерозділені камери згоряння дизелів. Їх позитивні якості та недоліки.
10. Способи сумішоутворення в дизелях: об’ємне, плівкове і об’ємно-плівкове. Їх особливості.
11. Особливості процесу згоряння в ДВЗ з іскровим запалюванням. Основні порушення процесу згоряння.
12. Переваги та недоліки дизелів порівняно з ДВЗ з іскровим запалюванням.
13. Сили, які діють в кривошипно-шатунному механізмі.
14. Типова схема системи живлення дизеля. Які елементи до неї входять?
15. Переваги і недоліки систем впорскування бензину в порівнянні з карбюраторними системами.

11. Дисципліна "ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ"

1. Характеристика забруднень деталей, що підлягають відновленню та способи їх очищення. Синтетичні миючі засоби (СМЗ).
2. Стадії миття деталей машин. Склад миючих засобів.
3. Призначення та сутність дефектування і сортування деталей. Характеристика дефектів деталей, які підлягають відновленню, та їх різновиди.
4. Поняття про граничний та допустимий знос деталей машин.
5. Назвіть методи відновлення деталей машин та область їх застосування.
6. Призначення та сутність процесу комплектування деталей машин. Селективний метод комплектування.
7. Розкрийте сутність способу відновлення деталей пластичним деформуванням. Подвійна правка. Правка наклепом.
8. Перерахуйте способи відновлення деталей напиленням (металізацією). Назвіть переваги та недоліки способів.
9. Сутність способу відновлення деталей машин металізуванням. Способи підготовки поверхні під металізацію.
10. Сутність способу відновлення деталей газополуменевим напиленням. Переваги та недоліки способу.
11. Назвіть миючі засоби, які використовуються для миття агрегатів, вузлів та деталей, виготовлених з чорних та кольорових металів.
12. Стадії та режими припрацювання ДВЗ, призначення процесу припрацювання.
13. Сутність способу відновлення деталей машин електродуговою металізацією. Переваги та недоліки способу.
14. Відновлення деталей машин плазмовим напиленням. Характеристика дугової плазми.
15. Методика визначення величини і кількості ремонтних розмірів колінчастого вала ДВЗ.
16. Методика визначення величини і кількості ремонтних розмірів гільзи блоку циліндрів ДВЗ.
17. Експлуатаційні забруднення деталей автомобілів, причини їх виникнення та способи очищення.
18. Відновлення деталей електролітичним (гальванічним) хромуванням.
19. Відновлення деталей електродуговою наплавкою. Характеристика (будова) електричної дуги. Пряма та зворотна полярність.
20. Способи зварювання та наплавки деталей, виготовлених з чавуну.
21. Класифікація способів відновлення деталей. Зварювальні та наплавлювальні.
22. Технічна норма часу (Тшт.к) на технологічну операцію. Її складові.
23. Відновлення деталей, виготовлених з вуглецевих сталей пластичною деформацією. Інтервал температур для гарячої обробки.
24. Зварювання і наплавлення деталей під шаром флюсу.
25. Зварювання і наплавлення в газових захисних середовищах. Аргонно-дугове зварювання.
26. Схема технологічного процесу індустріального капітального ремонту автомобілів.
27. Хонінгування деталей. Призначення. Параметри технологічного процесу.
28. Відновлення деталей вібродуговим електроімпульсним наплавленням. Переваги і недоліки перед наплавленням під шаром флюсу.
29. Структура авторемонтних підприємств. Типова структура основного виробництва.

Просмотров: 605

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.