рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Вплив ситуаційних чинників та параметрів організації на її конфігурацію та життєвий цикл.

Чинниками формування життєвого циклу підприємства є чинники макро- та мікросистем середовища функціонування підприємства Іс­нують різні підходи до опису та аналізу чинників макро- та мікросередовища, що впливають на життєвий цикл підприємства. Зокрема, Н.В. Родіонова, опи­суючи чинники, що обумовлюють циклічність розвитку підприємств, поділяє

їх на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників належать, зокрема, фі-лософія підприємства, чинники, що впливають на виробництво та чинники, що впливають на обіг, а до зовнішніх – соціальні, науково-технічні, еконо-мічні, природно-кліматичні та правові чинники Натомість, Н.В. Куденко, аналізуючи чинники, які впливають на розвиток фірми, до чинників макросередовища відносить демографічні, соціально-культурні, економічні, політико-законодавчі групи чинників, екологічну ситуацію, а та-кож науково-технічний прогрес; а чинники мікросередовища поділяє на дві групи – внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників мікросередовища, на думку Н.В. Куденко, належать рівень професійної підготовки та набутого досвіду, а також організаційна структура, а до зовнішніх – постачальники, споживачі, посередники, конкуренти та громадськість [10, с. 21-22]. Варто також виокремити підхід Г.П. Іванова, С.Г. Бєляєва та В.І. Кошкіна, які у [6, с. 24-28]аналізують основні чинники виникнення кризових ситуацій та бан-крутства підприємств. На їхню думку, до таких чинників макросередовища належать демографічні чинники, стан культури та рівень доходів населення, розвиток науки та техніки, фінансовий стан підприємств-боржників, рівень інфляції у державі, а також політична стабільність. Чинники мікросередови-ща, які впливають на виникнення кризових ситуацій та банкрутство під-приємств, Г.П. Іванов, С.Г. Бєляєв та В.І. Кошкін, як і багато інших дослідни-ків, поділяють на дві категорії – внутрішні та зовнішні. Внутрішніми чинни-ками мікросередовища є, зокрема, стратегія, мета та принципи підприємства, управлінський та виробничий потенціал, організація маркетингу та збуту, рі-вень витрат підприємства. До зовнішніх чинників мікросередовища нале-жать, серед інших, конкурентоспроможність товару, а також взаємовідноси-ни із споживачами, постачальниками та кредиторами. Слід відзначити, що вплив окремих чинників може істотно відрізнятися між собою, залежно від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває на цей момент підприємство .

Аналіз успішних компаній дозволяє виділити такі основні особливості цільової орієнтації організації на різних етапах її розвитку:

· стадія формування – визначення мети через уточнення уявлення про клієнтів, їх специфічних потребах і співставлення з задачами діяльності підприємства;

· стадія закріплення на ринку – пошук та виробництво інших товарів, розширення кола споживачів, постачальників і партнерів; розробка конкурентної стратегії;

· стадія стабілізації – закріплення на досягнутому, орієнтація на вирішення внутрішніх проблем розвитку організації;

· стадія кризи – подолання криза та пошук шляхів виходу з критичного стану.

До основних циклів розвитку організації можна віднести такі:

· “тусовка” - пріоритетними є цінності міжособистого спілкування, створення внутрішньої цілісності, прихильності загальним принципам;

· “механізація” – впорядкування діяльності, внутрішньої організації;

· “внутрішнє підприємництво” – необхідність максимальної участі кожного зі співробітників в “підприємницькому процесі”;

· “менеджмент якості” - орієнтація всіх і кожного на якість.

 

 

Просмотров: 947

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.