рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Уведомление о начале выполнения строительных работ прилагается к данной статье.

Согласно п. 7 Раздела 2 Постановления: «Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня представления в Инспекцию уведомления о начале выполнения строительных работ письменно проинформировать об этом исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или местную госадминистрацию по местонахождению объекта строительства, а также государственные органы в сфере пожарной и техногенной безопасности».

 

ИТОГ:

 

Оформление строительства возможно осуществить только при наличии Государственного акта на земельный участок, или другого документа, удостоверяющего право собственности или пользования на указанный земельный участок. В случае наличия такого, Вам необходимо получить «Строительный паспорт» и зарегистрировать «Уведомление о начале выполнения строительных работ». После получения указанных двух документов, строительство считается законным. Проект дома для частных домов не выше двух этажей и не больше 300кв.м. не является обязательным документом для оформления строительства.

 

 

Додаток 1
до Порядку виконання
будівельних робіт

 

_________________________________________________ (найменування органу, якому надсилається повідомлення)
Замовник ________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, _________________________________________________ місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону; _________________________________________________ найменування юридичної особи, її місцезнаходження, _________________________________________________ код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити)._________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва_______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих
_____________________________________________________________________________,
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________.
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) _______________ виданий ______________________________________________________
(номер) (найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________________________
дата видачі)

або проектна документація (у разі будівництва за проектом) розроблена________________
______________________________________________________________ під керівництвом:
(найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

 

 

Найменування посади відповідальної особи Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Найменування, дата видачі та номер документа про призначення Серія та номер кваліфікаційного сертифіката
Головний архітектор проекту (сертифікований виконавець)      

та затверджена замовником _____________________________________________________
(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

_____________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________,
або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності ___________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена__________________________________
(найменування експертної
_____________________________________________________________________________
організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності, у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) ________________________________________________________.
(прізвище, ім’я та по батькові)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _____________________________________________________________________________
(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_______________________________________________________________________________.
договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених будівельним паспортом або проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник ___________________ (підпис) ____________________ (ініціали та прізвище)

М.П.

___________

Примітки. 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

Додаток 1

до Порядку видачі

будівельного паспорта

забудови земельної ділянки

 

Керівнику __________________________

___________________________________

(найменування уповноваженого органу

містобудування та архітектури)

 

___________________________________

(П.І.Б.)

___________________________________

(П.І.Б. заявника)

 

Паспорт: серія _____ № ______________

Адреса реєстрації: ___________________

___________________________________

 

ЗАЯВА

Просмотров: 464

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.