рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Тема : Економічні трансформації в регіоні.

Питання для розгляду:

1.Характер і специфіка трансформацій регіональних соціально-економічних систем.

2.Форми регіонального економічного розвитку.

3.Регулювання розвитку регіональних економічних систем.

4.Динаміка зрушень у господарському комплексі регіонів.

5.Регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні.

6. Регулювання розвитку соціальної інфраструктури в регіоні.

7. Стратегія регіональної економічної безпеки.

8.Управління регіональними трансформаціями.

Питання для самоперевірки:

1.Які галузі входять до складу паливно-енергетичного комплексу?

2.Охарактеризуйте райони видобутку вугілля в Україні.

3.Які Ви знаєте райони залягання та видобутку нафти та газу в межах України?

4.Де розміщені найбільші нафтохімічні та газохімічні комплекси України?

5.Які фактори впливають на розміщення найбільших теплових, атомних і гідравлічних станцій?

6.Які основні напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2010 р.?

7.Які фактори впливають на розміщення галузей хімічної промис­ловості?

8.Охарактеризуйте структуру хімічного комплексу України.

9.У яких районах розміщуються основні виробничі комплекси дере­вообробної промисловості?

10.Які виробництва охоплює лісохімічний підкомплекс?

11.Назвіть групи галузей, що входять до складу будівельного комплексу.

12.Які фактори впливають на розміщення підприємств будівельного комплексу України?

13.Яка сировина використовується для виробництва цементу та в яких районах склалися найкращі умови для розвитку цієї галузі?

14.До яких районів України тяжіє виробництво залізобетону, цегли, будівельної кераміки?

15.Де розміщені найбільші підприємства з виробництва віконного скла та фарфорової промисловості?

16.Назвіть функціональні сфери агропромислового комплексу.

17.Розкрийте структуру продовольчого комплексу України.

18.Які форми агропромислової інтеграції виділяються в АПК України?

19.Які фактори впливають на розміщення галузей рослинництва та тваринництва?

20.Назвіть зональні агропромислові територіальні комплекси України та розкрийте основні напрями їх спеціалізації.

21.Розкрийте структуру комплексу з виробництва товарів народного споживання.

22.Які причини падіння виробництва товарів легкої промисловості після 1991 р.?

23.Де розміщено найбільші комплекси текстильної промисловості України?

24.Які основні фактори впливають на розміщення підприємств швейної промисловості?

25.Назвіть основні центри розвитку шкіряно-взуттєвої та хутрової галузей.

26.Дайте характеристику визначальним видам транспорту та розкрийте особливості їхньої територіальної організації.

27.Яка частина вантажообігу та пасажирообігу різних видів транспорту?

28.У яких регіонах найбільш інтенсивно використовується залізнич­ний транспорт?

29.Які перевезення найзручніше здійснювати автомобільним транспортом?

30.Де прокладено найдовші нафто- та газопроводи?

31.Які фактори впливають на формування напрямів та інтенсивності використання морських шляхів?

32.Що собою являє комплексний розвиток регіонів?

33.Які фактори впливають на комплексний розвиток регіонів?

34.Які можна виділити основні групи факторів комплексного розвитку?

35.Що передбачає правовий механізм забезпечення комплексного роз­витку регіону?

36.Що передбачає організаційно-економічний механізм реалізації комп­лексного розвитку регіону?

37.Дайте визначення економічної безпеки.

38.Що виступає предметом діяльності державної влади та місцевого самоврядування на території країни?

39.Яким чином визначається рівень економічної безпеки?

 

Проблемні і активізуючі питання

1.Яку частку становить комплекс наукомістких виробництв у регіоні? Чи відповідає ця частка тенденціями НТП галузі, яку ви досліджуєте?

2.Яку частку становлять галузі споживчого сектору? Яку частку станов­лять інвестиції у цю галузь? Чи спостерігається відповідний розвиток?

3.Чи спостерігається структурна криза (або докризовий стан) в окре­мих виробництвах у Вашому регіоні?

4.Як розвиваються бізнесові структур у вашому регіоні?

5.Який стан ринку пращ у Вашому регіоні? Яким чином перерозподі­ляються робочі місця та спеціалісти відповідної кваліфікації за струк­турними зрушеннями господарського комплексу у Вашому регіоні?

6.Наведіть динаміку новостворених підприємством і таких, які значно зменшили обсяги виробництв. Що має перевагу?

7.Як змінилося структура власності в галузях України?

8.Які існують пріоритетні завдання у структурних перетвореннях, розв'язання яких не може бути суб'єктивним?

9.Які традиційні галузі мають місце у Вашому регіоні і які нові виникли?

10.Які існують механізми «пом'якшення» негативних економічних і соціальних наслідків перетворень у кризових галузях?

11.Як регіональні програми розвитку поліпшують сучасний стан галузей у вашому регіоні? Які державні програми та проекти вже діють і мають реальні результати у вашому регіоні?

12.Проаналізуйте сфери та цілі використання показників економічної безпеки.

13.Яким чином пов'язані економічна та техногенна безпека?

14.Як узгоджуються загрози небезпеки на тлі сталого економічного зростання?

15.Проаналізуйте методи оцінки економічної безпеки.

16.Визначте стратегію економічної безпеки країни та регіонів.

17.За рахунок чого поглиблюється економічна безпека?

 

Теми доповідей, рефератів :

1.Регіональний розвиток виробничої інфраструктури.

2. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури.

3.Економічна безпека регіону.

4. Регулювання розвитку регіональних економічних систем.

5. Управління регіональними трансформаціями.

 

 

Семінарське заняття 2

 

Просмотров: 229

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.