рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Теоретична частина. Добрива — речовини органічного і мінерального походження, що застосовуються для поліпшення живлення рослин і родючості ґрунту з метою зростання врожайності та

Добрива — речовини органічного і мінерального походження, що застосовуються для поліпшення живлення рослин і родючості ґрунту з метою зростання врожайності та поліпшення якості продукції.

Щоб одержати найбільший ефект від добрив, потрібно уміло їх застосувати. Для цього необхідно знати їх форми і властивості, вміти встановити раціональні норми, строки та способи використання залежно від ґрунтово-кліматичних умов і біологічних особливостей сільськогосподарських культур.

 

1.1 Класифікація добрив

При вивченні добрив їх поділяють на групи залежно від походження, умов виготовлення, хімічного складу, характеру дії на рослину і ґрунт та ін.

За умовами виготовлення добрива поділяються на дві групи:

Місцеві — добрива, які виготовляються або нагромаджуються, безпосередньо в господарстві чи поблизу нього. Це підстилковий і безпідстилковий гній, компости, попіл, різні вапняні матеріали місцевих покладів, зелене добриво.

Промислові – добрива, які виготовляються на тукових заводах або вони є відходами промисловості при виробництві інших продуктів.

За походженням добрива діляться на органічні, мінеральні, органо-мінеральні та бактеріальні препарати.

Органічні — це добрива, в яких поживні елементи для рослин знаходяться переважно в органічній формі. Це — підстилковий і безпідстилковий гній, солома, торф, сеча тварин, гноївка, пташиний послід, фекалії, відходи рослинного і тваринного походження тощо.

Мінеральні — добрива, виготовлені на хімічних підприємствах або добуті з природних покладів, що містять необхідні для рослин поживні елементи у формі мінеральних речовин. Це азотні, фосфорні, калійні, комплексні промислові добрива, мікродобрива, а також вапняні матеріали.

Органо-мінеральні — суміші органічних і мінеральних добрив, торфо-аміачні добрива, різні компости.

Бактеріальні препарати — суміші, що містять корисні культури ґрунтових мікроорганізмів. Це — нітрагін, азотобактерин, фосфоробактерин, ризоторфін, ризофіл, БАГ (біологічно активний ґрунт) та ін.

За характером дії на ґрунт і рослини мінеральні добрива поділяються на дві групи: прямодіючі та побічної дії.

Прямодіючі — добрива, що є безпосереднім джерелом поживних речовин для рослин. Це азотні, фосфорні, калійні, комплексні мінеральні добрива, мікродобрива та ін.

Побічної дії — добрива для хімічної меліорації ґрунтів (вапняні матеріали, гіпс, цеоліт тощо). Сюди також належать бактеріальні препарати, які посилюють біологічні процеси в ґрунті, фіксують азот повітря, мобілізують поживні речовини ґрунту.

Поділ добрив на прямодіючі та побічної дії досить умовний, оскільки більшість їх діє і прямо, і побічно. Тому належність добрив до відповідної групи визначають на підставі головної властивості, заради якої їх вносять у ґрунт.

За вмістом основних елементів живлення добрива поділяють на однокомпонентні і комплексні.

Однокомпонентні — добрива, що містять лише один з головних елементів живлення.

Комплексні — добрива, що містять не менше двох головних елементів живлення. За їх числом вони бувають подвійні і потрійні (або повні). В свою чергу ці добрива поділяються на складні, змішані, складнозмішані, що є також досить умовним.

Складні — добрива, що містять в своєму складі не менше двох головних елементів живлення, які входять до однієї хімічної сполуки (КNO3, NН4Н2Р04 та ін.).

Змішані добрива — це механічна суміш двох і більше простих добрив, яка виготовляється безпосередньо в господарствах, на складах або на заводах з урахуванням вимог окремих сільськогосподарських культур і ґрунтових умов.

Складнозмішані — добрива, виготовлені з однокомпонентних і складних в процесі їх перекристалізації та інших хімічних перетворень (кристалін, растворін).

Комбіновані — добрива з двома і більше головними елементами, які не входять до складу однієї хімічної сполуки, а виготовляються за єдиним технологічним процесом. Кожна гранула їх містить всі поживі елементи, що входять до складу добрива. Це нітрофоски, нітроамофоски.

За концентрацією елементів живлення добрива поділяють на: прості (вміст головних елементів живлення до 30%), концентровані — від 30 до 60% та висококонцентровані — більше 60%.

За потребою в елементах живлення для рослин їх поділяють на макродобрива — що містять азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірку вміст яких у ґрунті і рослинах складає від кількох до сотих частин відсотка, та мікродобрива — що містять бор, марганець, молібден, мідь, цинк та інші необхідні для рослин елементи вміст яких у ґрунті і рослинах не перевищує тисячних часток відсотка.

Залежно від способів добування і виробництва добрива поділяються на сирі солі і промислові добрива. Слід зауважити, що вміст поживних речовин в азотних добривах визначають за елементом, в фосфорних і калійних — у перерахунку на оксиди Р205 і К20.

За фізичним станом добрива бувають: рідкі (безводний аміак, аміачна вода, аміакати, РКД, КАС), тверді (переважна більшість добрив), які можуть бути аморфними чи кристалічними в порошкоподібному чи гранульованому стані.

Усі мінеральні добрива характеризуються відповідними хімічними та фізіологічними реакціями на ґрунт і рослину.

Хімічна реакція — це реакція самого добрива, яка залежно від природи солі, що входить до складу добрива та домішок, може бути нейтральною, кислою або лужною.

Фізіологічна реакція — це реакція, що проявляється при взаємодії добрива з рослиною в процесі живлення. Солі добрив, розчиняються в ґрунтовому розчині і дисоціюють на іони, які використовуються рослинами неоднаково, внаслідок чого ґрунтовий розчин підкислюється або підлуговується.

За хімічною реакцією на ґрунт і рослини добрива бувають:

Хімічно нейтральні — це солі сильних основ і сильних кислот NaN03, К2S04, КС1 та ін).

Хімічно кислі — це солі слабких основ і сильних кислот, або ж ті, що містять певну кількість вільних кислот. Наприклад, суперфосфат, що містить вільні Н3Р04 або Н2S04.

Хімічно лужні — добрива, що містять солі сильної основи і слабкої кислоти або за своєю природою є лугами (К2С03, NН4ОН, NН3 та ін.).

За фізіологічною реакцією добрива поділяють на:

Фізіологічно кислі — з яких рослини інтенсивніше вбирають катіони, а аніони, що залишаються в ґрунтовому розчині з воднем утворюють кислоти, які і підкислюють ґрунтове середовище (К2S04, КС1, NН4С1, (NН4)2S04 і ін.

Фізіологічно лужні — з яких рослини вбирають переважно аніони, а катіони взаємодіючи з іонами НС03- або ОН-, утворюють луги, які і підлуговують середовище (NаN03, Са(N03)2, СаНР04 і ін).

Фізіологічно нейтральні — з яких рослини в однакових кількостях поглинають катіони і аніони, а тому вони істотно не змінюють реакцію ґрунтового середовища (КN03 і інші комплексні добрива).

Біологічно кислі — це аміачні і амідні добрива, які частково окислюються в ґрунті нітрифікуючими бактеріями, внаслідок чого утворюються нітратна та інші мінеральні кислоти, присутність яких підкислює ґрунтовий розчин.

Залежно від форми азоту, що знаходиться в азотних добривах, вони поділяються на нітратні, амонійні, аміачні, амонійно-нітратні і амідні.

 

1.2 Розпізнавання добрив

В агровиробництві використовується велика кількість форм і видів добрив. Існує велика кількість виробників добрив, але якість їх не завжди відповідає сертифікату. Під час транспортування і тривалого зберігання зовнішній вигляд добрив змінюється, частина поживних елементів втрачається. Тому виникає необхідність навчитися розпізнавати окремі добрива за характерними їм зовнішніми ознаками, а також вміти визначати їх за допомогою найпростіших якісних реакцій на катіони і аніони.

Характерні ознаки добрив можна визначити за схемою розпізнавання азотних добрив та їх властивостями, наведеними в таблиці 29.

 

Схема розпізнавання азотних добрив


На розпеченому вугіллі

Плавиться або димить
Спалахує та згорає

       
 
   
 


Нітратні Амонійні,

(селітри) амідні

Є аміак
Аміак відсутній
Є аміак
Аміак відсутній
З лугом

               
   
       
 

 


NH4NO3 NaNO3 NH4Cl CO(NH2)2

Ca(NO3)2 (NH4)2SO4

З дифеніл-З BaCl2Біуретова

аміномреакція

                   
   
Молочно-білий колір
 
       
 
Синій колір розчину
 
 
   
 

 

 


Проба на полум'я

NH4(SO4)2 3 AgNO3 CO(NH2)2

               
     
       
 
 
 

 


NH4NO3 NaNO3 Ca(NO3)2 NH4Cl

 


Таблиця 29.

Властивості найпоширеніших азотних добрив

Назва добрива Хімічна формула Вміст поживних речовин, % Вплив добрива на ґрунт Колір стан і будова Розчин­ність у воді Гігроско-пічність Особливості застосування
1. Азотні добрива: (за формою азоту, що міститься в них поділяються на 4 групи)
1) нітратні: (NО3-)
Натрієва селітра NаNО3 Підлуговує Білувато-жовтуваті дрібні кристали Добра Помітна Краще на кислих ґрунтах, при посіві в рядки весною і в підживлення, не бажано з осені на легких ґрунтах
2)амонійні:4+
Сульфат амонію (NН4)2S04 Підкислює Білі, сіруваті, сіро-коричневі кристали Добра Незначна На ґрунтах з лужною та нейтральною реакцією, з осені під оранку
Аміачна вода 4ОН Підкислює Жовтувата рідина Добра - Як основне з осені і в підживлення просапних весною
Зрідже-ний аміак 3 Підкислює Безколірний газ Добра - Як основне у вологий ґрунт
3)аміачно-нітратні:(NН4+,NО3-)
Аміачна селітра 43 Підкислює Білі гранули Добра Незначна У всі строки під усі культури на всіх ґрунтах, крім піщаних
4) амідні (NН2)
Сечовина СО(NН2)2 Підкислює Білі гранули Добра Помітна Як основне з осені і для позакореневого підживлення

Просмотров: 455

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.