рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

А. Зв’язні (пилувато–глиністі) грунти.

Опір зв’язних грунтів зрізу визначається законом Кулона (граничний опір зсуву прямо пропорційний нормальному тиску):

(6.1)

де τі - тиск, що зрізує зразок грунту (МПа); σі - нормальний тиск на зразок грунту (МПа); φ - кут внутрішнього тертя грунту (º); с - питоме зчеплення грунту (МПа).

Коефіцієнт внутрішнього тертя tgφ та питоме зчеплення с - головні характеристики міцності грунту, які знаходять із дослідної залежності дотичних напруг в грунті при зсуві від нормальних напруг τ = ¦(σ).

Для отримання такої залежності необхідно випробувати на зріз кілька зразків зв’язного грунту непорушеної структури, які вирізані з єдиного моноліту, при різних величинах вертикального тиску (наприклад, 0,05; 0,1; 0,15 МПа).

Визначення опору грунту зрізу проводять в приладі одноплощинного зсуву, схема роботи якого приводиться на мал.6.1.

 

Мал. 6.1. Схема зрізного приладу

1 – штамп для передачі вертикального тиску, 2 - рухома частина каретки, 3 - зразок грунту, 4 - нерухома частина каретки, 5 – індикатор часового типу для вимірювання деформацій, 6 – важіль для передачі горизонтального (зсувного) навантаження.

 

Послідовність роботи.

1. Зразок грунту непорушеної структури розташовують в обоймі зрізного приладу так, щоб половина зразка по висоті розмістилась в нерухомій частині каретки, а та частина, що залишились – в рухомій частині.

2. На зразок передають заданий вертикальний тиск (при першому випробуванні σ = 0,05 МПа) і по індикатору фіксують завершення вертикальних деформацій.

3. Після повної стабілізації вертикальної деформації (осадки) на зразок передають горизонтальне (зсуваюче) навантаження ступенями, що не повинні перевищувати 10% нормального тиску. Кожна наступна ступень повинна прикладатись через 10-15сек. після попередньої.

4. По горизонтальному індикатору приладу фіксують початок та кінець зрізу. Зразок вважається зрізаним при миттєвому зрізі однієї частини зразка грунту відносно другої або коли загальна деформація зрізу перевищить 5мм.

5. Визначають і записують в таблицю 6.1 максимальне дотичне навантаження Q(Н), як суму всіх ступіней навантаження без половини значення останньої ступені.

6. Повторюють досліди на нових зразках грунту при передачі нормального тиску, що дорівнює 0,1 і 0,15 МПа. Результати дослідів заносять в таблицю 6.1.

 

Табл.6.1

Вертикальний тиск σ (МПа) Дотичне навантаження Q (Н) Опір зрізу   τ (Па) Коеф. внутрішнього тертя tgφ Кут внутрішнього тертя φ (º) Питоме зчеплення грунту с (Па)
0,05          
0,10      
0,15      

1. Після закінчення випробувань вираховують опір зрізу τі (дотичну напругу) (Па) по формулі:

(6.2)

де Q - максимальне дотичне навантаження (Н); f = 10 - передаточне число важеля; А = 0,004 м2 площа поперечного перетину зразка грунту.

2. На основі знайдених опорів грунту зрізу (дотичних напруг) τі, для різних ступенів нормального тиску σі (0,05, 0,1, 0,15 МПа), будують графік залежності τ = ¦(σ) (див. мал. 6.2)

 

 

Мал. 6.2. Залежність опору грунту зрізу від нормального тиску.

3. Значення коефіцієнту внутрішнього тертя tgφвираховується для кожної пари визначень по формулам:

. (6.3)

Кут внутрішнього тертя φ (º) приймається як середньоарифметичне значення за трьома визначеннями.

4. Питоме зчеплення с (МПа) попередньо визначається по графіку, як точка перетинання дослідної прямої з віссю τ. Аналітично питоме зчеплення уточнюється з використанням закону Кулона (6.1), який в цьому випадку має вигляд:

. (6.4)

 

Зробіть висновок по результатам лабораторної роботи № 6 (частина А).

 

ВИСНОВОК. В результаті дослідів встановлено, що пилувато-глинистий грунт має такі характеристики міцності: кут внутрішнього тертя φ = (º), питоме зчеплення с = (кПа).

 

Просмотров: 945

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.