рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Б. Випробування по методу „двох кривих”.

Відносну просадочність грунту esl по методу „двох кривих” визначають шляхом паралельного випробовування на компресійних приладах двох зразків, відібраних із одного моноліту грунту. Перший зразок досліджується при природній вологості W, а другий - при вологості, що дорівнює вологості при повному водонасиченні зразка Wsat. ). Випробування по методу „двох кривих” дозволяють знайти початковий просадочний тиск та відносну просадочність при різнихвеличинах зовнішнього тиску.

 

 

Послідовність роботи.

 

1. Зразки грунту непорушеної структури, що відібрані з глибини z від поверхні грунту, в робочих кільцях висотою h0 = 25 мм розташовують в обоймах компресійних приладів (одометрів).

2. По індикаторах знімають початкові відліки n0 (для першого зразка) і k0 (для другого зразка), які відповідають навантаженню Р = 0.

3. Другий зразок грунту в компресійному приладі замочують водою до повного водонасичення (Sr = 1).

4. Обидва зразки грунту в компресійних приладах навантажують окремими ступенями навантаження Рі з кроком = 0,1 МПа. Після повної стабілізації деформацій зразків від навантаження Рі (на кожній ступені) по індикаторах приладів знімають відліки nі та kі. Дослідні дані заносять в таблицю 5.2.

Обробка дослідних результатів:

1. Вираховують абсолютну деформацію зразків грунту від кожної ступені навантаження Dh i Dh по формулам:

 

Dh = ni - n0; Dh = kі - k0. (5.2)

2. Визначають відносні деформації зразків грунту e та e на кожному кроці навантаження по формулам:

 

e = Dh / h0; e = Dh / h0. (5.3)

3. По значенням відносної деформації зразків обчислюють відносну просадочність грунту eslі на кожній ступені навантаження по формулі:

 

eslі = e - e (5.4)

4. Результати вимірів та обчислення заносять в таблицю 5.2., а також зображують у вигляді графіків залежності відносної деформації зразків від тиску e, e = ¦(Рі) (див. мал. 5.2) та відносної просадочності грунту від тиску esl = ¦(Рі) (див. мал. 5.3).

5. По графіку залежності відносної просадочності грунту від тиску esl = ¦(рі) (див. мал. 5.3) визначають початковий просадочний тиск рsl, який відповідає відносній просадочності esl = 0.01.

Табл.5.2

Тиск на зразок (МПа) Зразок при природній вологості W Зразок при повному водонасиченні Wsat Відносна просадочність eslі по формулі (5.4)
ni (мм) Dh (мм) e ki (мм) Dh (мм) e
0,0 no= 0,0 0,0 ko= 0,0 0,0 0,0
0,1              
0,2              
0,3              
0,4              

рsl
esl=0,01
esl
e

Мал. 5.2. Графік залежності відносної деформації зразків від тиску

 

 

 


esl

 

Мал. 5.3. Графік залежності відносної просадочності грунту від тиску

 
 

 

 


Знайдені значення відносної просадочності esl дозволяють визначити розрахункову просадку товщі просадочного грунту висотою hsl по формулі:

(5.5)

де: n – кількість елементарних шарів, на які поділена просадочна товща (зона просідання); esl,і - відносна просадочність і-го елементарного шару грунту; hі – товща і-го шару (см) (не більше 2 метрів) (∑hі = hsl); ksl,i – коефіцієнт, що приймається:

Ø - для фундаментів шириною b ≥ 12 м та для випадку визначення просадки від власної ваги грунту - рівним 1,0;

Ø - для фундаментів шириною b ≤ 3 м по формулі:

(5.6)

де Р - середній тиск під підошвою фундаменту (кПа); Рsl,i – початковий просадочний тиск грунту і-го шару (кПа); Р0 – тиск, що дорівнює 100 кПа;

Ø - для фундаментів шириною 3 м < b < 12 м – знаходиться по інтерполяції між значеннями ksl,i, що отримані при b =3 м та b =12 м.

Грунтові умови будівельних майданчиків, що складені просадочними грунтами, в залежності від можливості прояви просадки грунтів від власної ваги поділяються на два типи:

І тип – грунтові умови, в яких можлива в основному просадка від зовнішнього навантаження, а просадка грунтів від власної ваги відсутня або не перевищує 5 см;

ІІ тип – грунтові умови, в яких, крім просадки грунтів від зовнішнього навантаження, можлива їх просадка від власної ваги і її розмір перевищує 5 см.

 

Зробіть висновок по результатам лабораторної роботи № 5.

ВИСНОВОК. В результаті дослідів встановлено, що грунт має такі характеристики: відносна просадочність грунту (за методом однієї кривої) esl = ; початковий тиск просадочності Рsl = МПа.

 

Запитання для самоперевірки.

1. Що називається просадкою?

2. Як позначають висоту h зразку грунту в компресійному приладі при даному навантаженні?

3. Як визначається відносна просадочність грунту з використанням методики однієї кривої?

4. . Як визначається відносна просадочність грунту з використанням методики двох кривих?

5. Що таке початковий просадочний тиск psl і як його визначити?

6. Назвіть критерій просадочності згідно з будівельними нормами.

7. При якому тиску на грунт визначають тип грунтових умов?

8. Які просадочні товщи грунту відносяться до першого і які до другого типу грунтових умов по просадочності ?

9. Як визначити можливу просадку просадочної товщі?

10. Як визначити тип грунтових умов по просадочності даного будівельного майданчику в польових умовах?

 

Дата виконання роботи “_____”_________200 р.

 

Підпис викладача ______________________


 

Лабораторна робота №6.

Просмотров: 870

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.