рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Теоретичні відомості. До просадочних відносять глинисті ґрунти, в яких під дією зовнішнього навантаження або тільки власної ваги при замочуванні водою виникає додаткове до

До просадочних відносять глинисті ґрунти, в яких під дією зовнішнього навантаження або тільки власної ваги при замочуванні водою виникає додаткове до звичайного осідання ущільнення, яке називають просіданням. Воно спостерігається в лесах, лесоподібних (лесових) і деяких типах покривних глинистих ґрунтів. Усі вони є природньо недоущільненими, тобто мають невідповідність між природньою пористістю та структурною міцністю в маловологому стані.

Реагування просадочних ґрунтів на замочування залежить від умов їхнього виникнення, структури, фізико-механічних властивостей, глибини товщі, характеру і тривалості самого замочування та ін. Замочування основи утворюється внаслідок витоку води з колекторів (водопроводу, каналізації), інтенсивного інфільтрування атмосферних вод через неякісну зворотну засипку пазурів котлованів (порушену вимостку), підняття рівня підземних вод при гідротехнічному будівництві або від обводнення території підприємствами з мокрою технологією і т. ін.

Норми [2] пропонують якісну і кількісну оцінки просадочних ґрунтів. Перша дозволяє в принципі виділити такий грунт в основі, друга – визначити його специфічні характеристики, необхідні для інженерних розрахунків.

Ґрунти відносять до просадочних, коли ступінь їхньої вологості Sr < 0,8 і одночасно показник П менше наступних значень: 0,1 – для ґрунту з числом пластичності 0,01£ Ip< 0,10; 0,17 – 0,10 Ip< 0,14; 0,24 – 0,14Ip < 0,22. Якщо хоч одна з цих умов незадовольняється, грунт – непросадочний. Показник П розраховують за формулою

П= (еL – е)/(1+ е),

де е – коефіцієнт пористості ґрунту природньої структури і вологості; еL – коефіцієнт пористості, який відповідає вологості на границі текучості WL та визначається за формулою

еL = WLγsw ,

де γs – питома вага частинок ґрунту; γw – питома вага води.

Для кількісного оцінювання просадочності рекомендуються дві характеристики: відносна просадочність εsl і початковий просадочний тиск psl. Перша характеристика – умовна величина. Її знаходять для кожного будівельного майданчику в лабораторних умовах за допомогою компресійних випробувань за формулою

εsl = (hп.р. - hsat.р.)/hп.g.,

де hп.р – висота зразка ґрунту природної вологості, обтиснутого в одометрі заданим тиском p; hsat.р. – висота того ж зразка після замочування до повного водонасичення із збереженням тиску p; hп.g – висота того ж зразка ґрунту природної вологості, обтиснутого в одометрі тиском, що дорівнює тиску σzg від власної ваги ґрунту на глибині z, звідки здобутий цей зразок.

Тиск р задають таким чином. Якщо розраховують просідання тільки від власної ваги ґрунту, значення εsl визначають для усіх характерних глибин при р, який дорівнює відповідним σzgі. Тоді
hп.р. = hп.g. Під фундаментом або від зовнішнього навантаження на грунт значення εsl визначають для кожної характерної глибини при р, який дорівнює сумі відповідних природного σzgі та додаткового σzрі тиску.

Просідання починають враховувати, коли εsl = 0,01. При менших значеннях εsl грунт вважають практично непросадочним [3].

Найбільше поширення отримали способи розрахунку значень εsl за методами однієї і двох кривих. За методом однієї кривої випробують одну пробу ґрунту природної вологості до заданого тиску. Після стабілізації осідання грунт насичують водою, фіксують стабілізовану висоту hsat і випробування продовжують вже для водонасиченого ґрунту (рис. 8, а).

а б

Рис. 8. Компресійні криві для просадочного ґрунту: а- випробування за методом однієї кривої; б- випробування за методом двох кривих; 1 – крива для ґрунту природної вологості; 2 – крива для того самого ґрунту, але попередньо водонасиченого

За методом двох кривих компресійним випробуванням віддають зразу дві проби ґрунту: першу – природнього стану (вологості), другу – після повного водонасичення (рис. 8, б). Отримані компресійні криві дозволяють знайти значення εsl для будь-якого заданого тиску, різко скорочуючи трудомісткість і час експериментів.

Методичні вказівки

Методика випробувань і побудови кривих нічим не відрізняється від звичайних компресійних випробувань (дивись лабораторну роботу 1). Під час експерименту приймають заходи проти висихання зразків у приладі. Воду для замочування підводять до одометра знизу, але можна і зверху.

Метод однієї кривої використовують, коли заздалегідь відоме значення тиску у ґрунті нижче підошви фундаментів. У противному разі звертаються до методу двох кривих, який є більш універсальним. По компресійних кривих характеристику εsl визначають за формулою εsl = (е2 – е3)/(1+ е1),

де е2, е3 і е1 – значення коефіцієнта пористості (див. рис. 8) відповідно висоті зразка ґрунту в одометрі hп.р.; hsat.р.; hп.g.

Початковий просадочний тиск psl є таким мінімальним тиском, за яким просадочні властивості ґрунту в процесі його водонасичення практично тільки-но починають виявлятись. Цей тиск цілком залежить від властивостей конкретного генетичного типу ґрунтів та їхніх регіональних особливостей, тобто географічного району залягання. Значення тиску коливається в широких межах, у середньому складаючи від 0,03 до 0,15 МПа і вище. Якщо в ґрунтовій товщі відсутні напруження (від власної ваги чи від неї разом із зовнішнім навантаженням), які перевищують тиск psl, то просідання у разі замочування практично не виникнуть. Тиск psl дозволяє встановити тип ґрунтових умов за просадочністю, межу просідань за глибиною основи, полегшує вибір типу фундаментів, призначення безпечного тиску під підошвою фундаменту і т. ін.

Значення psl змінюються з глибиною, тому їх треба знаходити для всіх характеристик глибин (для товщ I типу просадочності – через кожний метр, для II типу – через кожні 2-3 м). Розглянемо методику отримання характеристик просадочності ґрунту за ГОСТом 23161-78.

Просмотров: 316

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.