рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

C.obilnářská 300 až 600 m

· 40% u nás – Plzeňsko, Českobudějovicko

1. klimatický region: teplý mírně vlhký, mírně teplý suchý, mírně teplý vlhký, mírně chladný vlhký

2. plodiny

a. obil. – pšenice potrav. a krmná, slad. ječmen a krmný ječmen

b. okop. – brambory

c. olej. – řepka, mák, olejný len

d. lusk. – hrách

e. píc. – jetel, silážní kuku.

f. ostatní – brukvovtá zelenina, sady jabloní a peckovin

d. bramborářská 400 – 650 m

· Pelhřimovsko, Klatovsko, Svitavsko, Havlíčkobrodsko

1. klimatický region: mírně teplý vlhký, mírně teplý značně vlhký, mírně chladný vlhký

2. plodiny

a. obil. – pšenice krmná, krmný ječmen, žito, oves

b. okop. – brambory, krmná řepa

c. olej. – řepka, mák, olejný len

d. lusk. – hrách, peluška

e. píc. – jetel, sil. kuku, senážní oves

f. ostatní – kmín, trávy na semeno

e. pícninářská nad 600 m

· podhraniční, podhorské oblasti

1. klimatický region: mírně chladný vlhký, chladný vlhký

2. plodiny

a. obil. – pšenice krmná, krmný ječmen, žito, oves

b. okop. – bram.

c. olej. – řepka, len

d. lusk. – hrách

e. píc. – jetel, senážní oves, jetelotravní směs

 

70) LPIS - co to je, a jake jsou v ČR.

Land-parcel identification system (LPIS)=Systém evidence půdy.

Jednotka LPIS - půdní blok.

LPIS je založen na uživatelských vztazích.

LPIS je postaven na jedinečné centrální databázi.

Základní evidenční jednotkou LPIS je farmářský blok, který představuje souvislou plochu zemědělské půdy s jednou kulturou užívanou jedním farmářem.

Aktualizace databáze probíhá on-line reálném čase prostřednictvím VPN z 63 reg. pracovišť MZe - za správnost dat ručí Ministerstvo zemědělství.

V 1 časový okamžik může k 1 území existovat pouze 1 účinná verze dat.

Klasifikace bloků vůči geografickým datovým vrstvám musí probíhat automaticky ihned po schválení nové verze bez ručních zásahů.

Ke každému bloku je nutné zaznamenávat historii změn - kdykoliv v budoucnosti je nutné rychle vyvolat stav databáze v kterýkoliv den minulosti.

Bez vědomí farmáře není možné změnit data o jím užívaných blocích.

 

 

71) LFA – co to je, proč a oblasti, zemědělské oblasti, podle čeho jsou vyhrazeny, hlavní oblasti

- jsou to méně příznivé oblasti (less favoured areas).

- Legislativní podpora EU

- nařízení o podpoře pro rozvoj venkova

- snaha o zachování venkovské krajiny, posílení trvale udržitelných systémů hospodářství s požadavky na životní prostředí

Význam LFA:

- Vymezení oblastí s méně výhodnými podmínkami;

- Klasifikace území v souladu s evropskými pravidly;

- Dotační podpora;

- Náhrada hospodářské újmy;

„protože jde o peníze, je vše striktně vymezené“; nařízení vlády č. 505/2000Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny,programy pomocí k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzován, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

 

- oblasti - 1) méně příznivé

a) horský typ (H)

- prum. výška vetší nebo rovna 600, sklon obce nad 7 stup.

- rozdělení na Ha a Hb

b)ostatní méně nepříznivé oblasti (O)

- výnosnost menší než 34 b, hustota obyvatel menší než 75/km2,

- podíl v zemědělství větší než 8%

- Oa a Ob

c) oblasti se specifickými omezeními (S)

- výnosnost menší než 34 b,zachovat zemědělstvím účelem udržení krajiny

- turistický potencionál krajiny

1.typu – poddolování;

2.typu – 22 dnů sucha ve vegetačním období;

2) oblasti s environmentálními omezeními (E)

- oblasti chráněných krajinných oblastí

E1 – E3 (zóny CHKO a NP);

nezařazené oblasti (N);

podle mapy jsou 2/3 ČR označeny jako méně příznivé a horší oblasti;

existuje Návrh LFA pro HRDP – rozvojový plán pro venkov; vytvoření programu pro jejich osídlení

Oblasti – dotace: maximální sazba cca 3000 Kč/ha až po minimum 666 Kč/ha

• z toho se odráží průměrná cena zemědělské půdy (úřední) – od špatné (0,5 Kč/ha) až po nejlepší (13,50 Kč/ha) (oproti EU je naše cena nízká)

Oceňování zemědělské půdy:

BPEJ– bonitované půdně-ekologické jednotky;

Vyhláška MZE ČR 327/1998 Sb.:

1.číslice (KR – klimatický region);

2. a 3.číslice (HPJ – hlavní půdní jednotka);

4.číslice (svažitost a expozice);

5.číslice (skeletovitost a hloubka půdy);

Zmapování půd – jedni z lepších v Evropě.

 

72) Porovnat zemědělskou výrobu v ČR s EU

- ČR – je zde zaměstnáno kolem 2,3 % obyvatelstva, ročně ubývá kolem 4000 pracovníků;

- horší ekonomický výsledek na ha ve srovnání s E15;

- v HPD na ha druzí nejhorší;

- pěstování pšenice je rentabilní ale vyspělé státy překračují CR od 3t/ha;

- podpora na zemědělství činí 6000 kc, Rakousko 19500kc = nepoměr;

- po vstupu do EU se situace lepší, ale pořád jsou podmínky hor

 

 

73) Ekologie a ekosystém

Просмотров: 282

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.