рус | укр

√лавна€

 онтакты

Ќавигаци€:
јрсенал
Ѕолезни
¬итамины
¬ода
¬редители
ƒекор
ƒругое
∆ивотные
«ащита
 омнатные растени€
 улинари€
ћода
Ќародна€ медицина
ќгород
ѕолесадник
ѕочва
–астени€
—адоводство
—троительство
“еплицы
“ермины
”часток
‘ото и дизайн
’ранение урожа€

Vápenatá hnojiva

- většinou se používá pro zlepšení půdních vlatností

- odpady zpracování produktů

o vápenec

o dolomitický vápenec

o dolomit

o cukrovarnická šáma

- aplikace váp. hnojiv

na základě rozborů půd (pH) + doplňování živ

 

27) Základní hnojení a přihnojení

- u průmyslových hnojiv a rozumíme tím dobu a způsob, kterým hnojiva aplikujeme do půdy nebo přímo k rostlinám (technika hnojení)

- vhodnou technikou hnojení vytváříme nejlepší podmínky pro plynulé zásobování rostlin živinami v souladu s jejich potřebu a za současného max. využívání živin z použitých hnojiv

 

A) Základní hnojení

- a) před nebo při orbě Ц hnojivo rozmetáme na povrch půdy a zapravíme orbou, hnojivo se dostane do orničního profilu, provádí se obvykle na podzim

- b) před setím a sázením Ц tuhá hnojiva se rozmetají na usmykovanou půdu a mělce se zapraví při předseťové přípravě

B) Přihnojování

- a) na list Ц aplikace rozmetadly nebo letecky na vzrostlý porost

- b) do řádků Ц tuhými i kapalnými hnojivy u širokořádkově setých nebo sázených plodin

- c) hnojivá závlaha Ц slouží k aplikaci kapalných statkových i prům. hnojiv nebo odpadních vod s hnojivou hodnotou

- d) mimokořenová výživa Ц dodávání živin v roztoku jemným postřikem vegetujících rostlin

- při volbě koncentrace použitého roztoku musíme brát v úvahu citlivost a vývojovou fázi rostlin, hledisko účinnosti živin a další faktory, především povětrnostní

- na list hnojíme v celém průběhu vegetace, přitom u jednotlivých plodin je nutno zpřesnit co nejvhodnější dobu, obyčejně se nazývají:

o první přihnojení - u ozimů Ц hnojení regenerační

u jařin Ц po vzejití Ц hnojení produkční

u okopanin Ц po vzjití, při jednocení

o druhé přihnojení - u obilnin Ц na konci odnožování Ц hnojení produkční

u okopanin Ц při proorávce atd.

o pozdní přihnojování - u obilnin Ц kvalitativní hnojení

u okopanin Ц např. u cukrovky hnojení fosforem cca 3týd. před sklizní

 

Meliorační hnojení Ц použití jednorázových vysokých dávek při rekultivaci půd a zakládání trvalých kultur (sady, chmelnice, vinice)

28) Náklady na hnojení Ц snížení nákladů na hnojení

- plány hnojení: stanovení druhu a dávek hnojiv na jednotlivé pozemky a termíny aplikace

- na základě bilančního principu: zásoba živin v půdě, požadavky jednotlivých plodin

- míra rentability by měla být co nejvyšší

- na hnojivech není dobré šetřit

- tržba Ц (náklady na hnojivo, aplikaci, osivo, ochrana, agrotechnika, pracovní náklady) = rentabilita

- náklady se dají snížit dobře sestaveným osevním postupem (zaorání) nebo hnojivy z vlastní živočišné výroby

a) součtem nákladů na dopravu do závodu

b) součtem nákladů uvnitř závodu, které se dělí na náklady: pracovní (nakládání, odvoz, skládání, rozmetání, vnitroskladištní manipulace a údržba strojů) a materiálové (spotřeba hnojiv vyjádřená nákupní cenou, spotřeba PHM na odvoz a rozmetání, odpisy strojů, náklady na opravu a odpisy skladů)

ukazatel ekonomické efektivnosti hnojení nám umožní posoudit: které plodiny OP nejlépe reagovaly na zvýšenou dávku hnojiv

rentabilita - udává čistý zisk (Z) v procentech vynaloženého nákladu

 

R = Z x 100 N = náklady na hnojení

N

29) Ekonomické hodnocení hnojení Ц hrubá produkce, výnosy

Nákupní cena hnojiva:

Minerální: cena přímo u výrobce, cena u dodavatele, termín odběru hnojiv, smlouvy s dodavatelem.

Organická: kvalita hnojiv, obsah živin a org. látek, množství hnoje, možnost skladování, hnojení pouze některých plodin v osevním postupu (rozpočítání rovnoměrně v rámci celého osevního postupu)

- náklady na dopravu, náklady uvnitř podniku (nakládání, odvoz, aplikace, uskladnění, palivo, údržba strojůЕ)

 

a) nákupní cena hnojiv Ц používá se u průmyslových hnojiv (slevy na nákup mimo sezónu, za odvoz od výrobce, za rozdíl v kvalitě,..)

b) relativní nákupní cena Ц u statkových hnojiv, hnojiva organická se taxují podle obsahu živin a organických látek nákupní hodnotou hlavních živin (N,P,K)

Ј Produktivita Ц množství produktu .

počet produkčních jednotek (pracovní síly, spotřeba energie, spotřeba materiálu)

produktivita hnojení = ukazatel výrobnosti živinyЦ výrobnost 1kg živiny v hmotnosti vyprodukovaného obilí,Е (kolik vyprodukuji obilí z 1kg živin)

produktivita živin odebraných rostlinou

Ј Hospodárnost Ц výtěžek (výnosy)

náklady

→ ekonomická efektivnost Ц představuje poměr mezi hrubou produkcí a vlastními náklady (jaký poměr z hrubé produkce tvoří vlastní náklady)

a) koeficient ekonom. účinnosti = hrubá produkce

vlastní náklady

b) nákladový podíl = vlastní náklady

hrubá produkce

c) koef. ekonom. účinnosti zvýšené produkce a zvýšených nákladů =

zvýšená hrubá produkce

zvýšené vlastní náklady

 

→ koef. ekonomické účinnosti hnojení = produkce dosažená hnojením v Kč

zvýšení nákladů na hnojení v Kč

Ј Rentabilita Ц udává čistý zisk (Z) v procentech vynaloženého nákladu

 

R = Z x 100 N = náklady na hnojení

N

Z = x.c-A c = cena za produkt x = přírůstek výnosu

 

30) Hnojení ozimých obilovin

- hnojení ozimých obilovin P, K, případně Ca, Mg můžeme provádět po celé období přípravy půdy po předplodině

- fosforem a draslíkem Ц můžeme hnojit i při vlastní předseťové přípravě půdy

- dusíkatá výživa Ц se soustřeďuje do období po přezimování, tj. dávek regeneračních a produkčních, předseťové hnojení dusíkem pouze výjimečně

- hnojí se ihned jakmile to dovolí půdní a provozní podmínky, po rozmrznutí hlavní zásoby sněhu na dostatečně zmrzlou půdu

použití hnojiv: nevhodnější LAV, u kyselejších půd LV

Х dávky: produkční: 30 Ц 60 kg N.ha-1

regenerační: 30 Ц 40 kg N.ha-1

organická hnojiva Ц běžně nehnojíme

Х hnůj do 20t/ha

Х močůvka Ц jarní přihnojování

Х zelené hnojení, zaorávka slámy + kejda, močůvka

Х N Ц ovlivňuje utváření výnosových pr.

 

31) Hnojení brambor

- vysoké nároky brambor na živiny → velká význam hnojení, aby s dosahovalo stálých výnosů

- hnojení organickými hnojivy

- pH v hodnotách 5,6 Ц 6,5

- stájová hnojiva - zelené hnojení

- nepřímo se vápní

- fosfor Ц na podzim před orbou

- dusík Ц před výsadbou (síran amonný, močovina, DAM 390)

32) Hnojení okopanin

- řepa, cukrovka

- organ. hnojiva Ц hnůj, kejda, močůvka + sláma, zelené hnojení

- hnojení P,K, příp. Ca, Mg Ц na podzim před orbou

- NPK Ц na jaře při předseťové přípravě

- N- dusík Ц ovlivňuje kvalitu bulev, potřeba v první polovině vegetace

- základní hnojení Ц před setím 50 Ц 100% dávky N, pomalu působí N hnojiva, přihnojení

33) Hnojení řepky ozimé

- od předplodiny se požaduje vytvoření meziporostového období v délce 2-4 týdny pro přípravu seťového lůžka

- vysoké nároky na fosfor a draslík

- PK hnojiva Ц zaorat při základní přípravě půdy

- Síra, bór Ц poměrně vysoké nároky

- vyžaduje optimální půd. reakci a lze k ní vápnit

- organická hnojiva Ц příznivě reaguje, zvláště po špatných předplodinách a na méně úrodných půdách, limituje délka meziporostního období

- Přihnojení: 1. Regenerační (počet rostlin, Nmin v půdě, org. hnojiva),

2. Produkční Ц počátek prodlužování, počet šešulí,

3. Kvalitativní: fáze žlutých poupat Ц kvalita semen

- rozhodující pro výnos jsou: jarní dávky dusíku

1. dávka Ц regenerace kořenů, hnojivo LAV

2. dávka Ц regenerace nadzemní hmoty, 2-3 týdny po hnojení 1. dávkou

3. dávka Ц aplikace nejpozději v období žlutých poupat na základě rozboru, DAM 390

4. dávka Ц v době květu výjimečně v období sucha

34) Zelené hnojení

- pěstování zpravidla rychle rostoucích rostlin a jejich následné zaorávání do půdy

- pěstování jako: meziplodina, podsev (současně s hlavní plodinou), podplodina (v sadech a vinicích), hlavní plodina (zúrodňování půd, rekultivace)

- význam: obohacení půdy o snadno rozložitelnou organickou hmotu, omezení vyplavování živin, přesun živin ze spodních vrstev do ornice, zastínění povrchu půdy, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, omezení růstu plevelů, přerušení osevního postupu

35) Důvody střídání plodin v OP

- výskyt původců chorob a škůdců

- výskyt plevelů a zaplevelujících rostlin

- bilance organické hmoty a živin

- fyzikální vlastnosti půdy

- využití vegetační doby

36) Monokultury

- význam monokultur:

І možnost úzké specializace na menší počet plodin

І v zahraničí je opakované pěstování plodin využíváno hlavně u rýže, bavlníku a tabáku

І u nás se opakované pěstování využívá zejména u kukuřice na siláž

- pěstování jedné plodiny

- rozlišujeme dva typy:

ѕросмотров: 315

¬ернутьс€ в категорию: ƒругое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - ѕри использовании материала "”добна€ усадьба", должна быть "жива€" ссылка на cozyhomestead.ru.