рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

N – Sencor – senzor měřící odraz světla povrchem porostu

 

6) Agroekosystém

- je to ekosystém, který je ovlivňován zemědělskou činností člověka

- zásahy do systému: hnojení (radikální změna živin), předseťová příprava (zničení plevelů), změna půdního, vodního a tepelného režimu, monokulturní plodina na poli

- např. pole s pěstovanou plodinou, louka, pastvina, sad, vinice …

- v těchto systémech se vyskytují společenstva rostlin, živočichů a mikrobní společenstva

- zásahy zemědělce do vývoje agroekosystému jsou většinou velmi radikální a provádějí se v krátkém časovém intervalu (pěstování plodin na poli: hnojení, předseťová příprava, odstranění fytomasy, aplikace pesticidů,…) zemědělec si musí být vědom všech následků, které každý jím provedený zásah bude mít jak na jeho poli , tak i v okolní krajině

- cílená selekce organismů – výběr produkčních organismů a potlačení škodlivých = snížená pestrost

- struktura agroekosystému:

ü neživé složky - biofyzikální prostředí

ü živé složky - hospodářsky významné organismy (zvířata, rostliny..); asociované organismy (plevele – nesmí překročit práh škodlivosti); člověk

- funkce agroekosystému:

ü produkční - výroba potravin; výroba krmiv a steliv; produkty surovin pro průmysl; ekonomický příjem

ü mimoprodukční - racionální hospodaření s přírodními zdroji; tvorba a ochrana kulturní krajiny; sociální a osídlovací funkce; rekreační funkce

- vlastnosti agroekosystému

ü regulace člověkem

ü cílená selekce organismů

ü snížená druhová pestrost

ü dodatková energie

 

7) Popis teorie systému

Teorie systémů v biologických a zemědělských vědách - vazby, předveďte teorii systémů na agroekosystému

- význam termínu je dvojí:

o objektivní realita – např.dopravní systém hl.m.Prahy, jeho podsystémy jsou metro, busy,tram...

o obraz objektivní reality

- systém je konečná skupina prvků a skupina vazeb mezi nimi

- prvek systému je při dané rozlišovací úrovni dále nedělitelnou částí celku

- celek jakožto systém je možno dělit na subsystémy a ty pak na jednotlivé prvky

- dělení systému podle různých hledisek:

· podle vazby v okolí – uzavřený, otevřený, relativně uzavřený

· podle vztahu vůči času – statické, dynamické, stacionární

· podle složitosti – jednoduché, složité, velké, špatně průhledné

· podle povahy realizace systému – fyzikální, chemické, technické, biologické, fyziologické, …

· systémy termodynamické – izolované, uzavřené, otevřené

· systémy hierarchické

příklady systémů:

● Podnik zemědělské prvovýroby z hlediska teorie systémů: tento podnik se skládá z podsystémů (půda obhospodařovaná podnikem, rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělský průmysl pracující v rámci podniku, ostatní výdělečné nezemědělské aktivity podniku

- mezi podsystémy tohoto systému existují vazby

a) půda ovlivňuje svojí úrodností naturální výnosy jednotlivých plodin rostlinné výroby podniku

b) porosty plodin ovlivňují půdu

c) produkty rostlinné výroby podniku putují ve formě krmiv a steliv do subsystému živočišné výroby

d) produkty rostlinné výroby podniku jsou dodávány k průmyslovému zpracování do zemědíl. průmyslu

e) organická hnojiva produkovaná živočišnou výrobou jsou dodávána do půdy

f) živočišná výroba podniku poskytuje svoje produkty ke zpracování ve svém průmyslovém závodu

g) zemědělský průmysl podniku poskytuje živočišné výrobě průmyslově vyráběná krmiva

h) produkty rostlinné výroby jsou zpracovány na spotřební zboží

i) produkty živočišné výroby jsou zpracovány na umělecké výrobky

- do systému z okolí vstupují tzv. vstupy (inputy); jedním z nejdůležitějších vstupů je energie slunečního záření

- ze systému do okolí vstupují výstupy (outputy) – např. produkty

Zemědělský podnik je tedy systém otevřený, protože má hodně vazeb na okolí. Prodává svoje produkty, které jsou odváženy za hranice podniku, nakupuje osiva, hnojiva v okolí a přes jeho hranici putují tyto hmoty opačným směrem opět do podniku. Je dále systémem dynamickým, protože jeho stav se v čase mění, je systémem složitým a povahou biologicko-technickým.

● Ekosystémy:je to systém, v němž jsou ve vzájemných vztazích všechna společenstva organizmů spolu s komplexem všech fyzikálních a chemických faktorů, které vytvářejí prostředí těchto organizmů

- je to společenstvo organismů žijících v určitém prostoru spolu s jejich abiotickým prostředím

- neustále v něm existuje tok energie, který vede k vytváření trofické struktury systému, jeho biotické rozmanitosti a umožňuje koloběhy látek v systému

- nacházejí se v něm tyto složky (látky anorganické, organické, fyzikální a chemické faktory prostředí, producenti, konzumenti, makrokonzumenti, reducenti, mikrokonzumenti, saprofyti, rozkradači)

- patří sem ekosystémy suchozemské, sladkovodní a mořské

- také jsou to zemědělsky využívané plochy – pole, louky apod.

 

8) Živiny – základní rozdělení, kritéria řazení mezi živiny, význam pro rostliny

- obsah v rostlinách – UHLÍK 45%, KYSLÍK 42%, VODÍK 7%

- pro rostliny ve v půdě uvolňují: zvětráváním půdního tělesa, mineralizací org. půdní hmoty

- jsou to pro rostliny důležité prvky, které jsou nezbytné pro růst a vývoj daného rostlinného druhu z hlediska jejich obsahu (koncentrace) a výskytu se dělí:

1) makroelementy – v koncentraci od několika desetin až desítek %

C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S

2) mikroelementy– koncentrace v rostlinách v rozpětí 10-3 – 10-5, obsah obvykle nižší než 0,05%

Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo

3) prvky užitečné – obsah může dosáhnout až několika %, nepotřebují je všechny živočišné druhy

Na, Cl, Si, Al,…

4) prvky ostatní – utramikroelementy, těžké kovy

9) Mikroelementy – co to je,, kdy, jak, proč deficit

- železo, bor, mangan, zinek, měď, molybden, - obsah v rostlinách pod 0,05%

- rostliny požadují malé množství → vysoký fyziologický účinek

- ovlivňují

o fyziolog. procesy v rostlinách

o aktivitu enzymů ; tvorbu stavebních a zásobních látek ; výnos. a kval. prod.

- mikroelementy v půdě

o obsah v půdě a příjem rostlinami ovlivňuje

§ matečná hornina (půdotvorný substrát), zdrojem mikroelem. – primární minerály

§ půdní podmínky – půdní reakce, půdní sorpce, mikrobiální činnost, obsah a kvalita organ. látek

§ agrotechnika – střídání plodin, zpracování půd, používání hnojiv

Просмотров: 228

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.