рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

COLOR 7,0

2086 F$ = INPUT$(1)

IF F$ = " " THEN 2082

IF ASC(F$) = 33 THEN 142

IF ASC(F$)=27 AND I>I0 THEN:LOCATE 23,25:PRINT SPACE$(40):I=I-1:GOTO 2084

IF ASC(F$) < 45 OR ASC(F$) > 57 OR ASC(F$) = 47 THEN 2086

SOUND 100,1:LOCATE 21,1:PRINT SPACE$(78)

LOCATE 21,1:PRINT A$(I);" = ";F$;

LINE INPUT Z$:ZZZ$ = F$ + Z$:A(I) = VAL(ZZZ$)

LOCATE 21,1:PRINT SPACE$(78):GOTO 2084

2090 LOCATE 5,10:PRINT " Приняты к расчету: "

DOPUSK% = 1

FOR I = I0 TO IK

Z1$ = MID$(A$(I),1,1):IF Z1$ = "*" THEN 2092

IF A(I)<D(I,0) OR A(I)>D(I,1) THEN:COLOR 4,0:ZAMETC%=ZAMETC%+1

IF D(I,0) >< 0 THEN

IF (D(I,0)-A(I))/D(I,0) > 20 OR (A(I)-D(I,1))/D(I,1) > 20 THEN:DOPUSK% = 0

END IF

PRINT USING "&#####.####";A$(I);A(I)

COLOR 7,0

NEXT I

IF ZAMETC% > 0 THEN:COLOR 2,0 :PRINT " (красным помечены выявленные неточности) "

IF ZAMETC% = 0 THEN

PRINT #4, "Приняты к расчету: (";S(2);")"

FOR I = I0 TO IK

Z1$ = MID$(A$(I),1,1):IF Z1$ = "*" THEN 2093

PRINT #4, USING "&#####.####";A$(I);A(I)

NEXT I

END IF

D = ((ZAMETC%+1)*15)/60:GOSUB 150:

GOTO 142

2095 D = 1:PRINT " Значения изменившихся параметров: "

PRINT #4, " Результаты уточненного расчета (изменившиеся параметры): "

DOPUSK% = 0

FOR I = I0 TO IK

Z1$ = MID$(A$(I),1,1):IF Z1$ >< "*" THEN 2096

IF ABS((A(I)-B(I))/B(I)) > .005 THEN

PRINT USING "&#####.####";A$(I);B(I)

PRINT #4, USING "&#####.####";A$(I);B(I)

A(I) = B(I):D = D + 1

IF I = 46 THEN:DOPUSK% = 1

END IF

NEXT I

RETURN

142 COLOR 7,0:FOR J=1 TO 21 'Очистка рабочей области экрана

LOCATE 3+J,1:PRINT SPACE$(78);

NEXT J:LOCATE 5,1

RETURN

150 LOCATE 24,1:COLOR 11,0:PRINT STRING$(60,CHR$(95));

COLOR 7,0:E = 0:IF D = 0 THEN:D = .1

ON TIMER(D) GOSUB 155

TIMER ON:WHILE NOT INSTAT:WEND:F$ = INKEY$

151 TIMER OFF:LOCATE 24,1:PRINT SPACE$(60);

RETURN

155 LOCATE 24,60-E:PRINT CHR$(220);" ";

INCR E:IF E = 60 THEN:F$ = " ":RETURN 151

RETURN

Примітка: Програму складено на комп’ютерній мові PASKAL та російській. В наступному перевиданні російську мову буде перекладено на українську.

 


Додаток 21

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра „Трактори і автомобілі”

 

 

Розрахунок автомобільного (тракторного) двигуна

розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни

"Трактори і автомобілі", частина 1

 

 

Виконав студент гр. М-3-08 ____________

 

Перевірив (посада) ____________

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 20__


Вступ

Основним завданням курсової роботи є систематизація і поглиблення знань з положень та питань теорії тракторів і автомобілів, зокрема в першій частині – з теорії двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Курсова робота виконується по темі:

Тягові якості і паливна економічність трактора

Розрахунки проводимо згідно методичних вказівок [4].

Потужність двигуна визначається на основі балансу потужності [11]:

Nе = Nтр + Nδ + Νf + Nвом + Nw + Nj+ Nі + Nкр

де Nе – ефективна потужність двигуна;

Nтр – втрати в трансмісії;

Nδ – втрати на буксування рушія;

Nf – втрати на подолання опору кочення машини;

Nвом – потужність, що передається через вал відбору потужності;

Nw – витрати на подолання опору повітря;

Nj – потужність на подолання сил інерції;

Nі – потужність на подолання підйомів;

Nкр – потужність, що передається через тягово-зчіпний пристрій.

 

Для розв'язання рівняння балансу потужності і знаходження потужності двигуна потрібно визначити всі складові, деякі з котрих беремо із завдання, інші обчислюємо або приймаємо згідно з даними прототипу.

Розділ 1. Визначення необхідної потужності та вибір прототипу двигуна.

Виходячи з завдання приймаємо за прототип ________.

Кінематична схема трансмісії прототипу зображена на рис. 1.

Згідно з кінематичною схемою число циліндричних передач zц = ______;

конічних передач zк =______;

гіпоїдних передач zг =______;

число шарнірів zш =______.

Приймаємо ККД:

холостого ходу трансмісії ηхол= ________;

циліндричної передачіηц = ________;

конічної передачіηк= ________;

гіпоїдної передачіηг = ________;

шарнірів ηш = ________;

 

Обчислюємо ККД трансмісії прототипу:

 

ηтр = = ________________ = _________.

 

 

Рис. 1. Кінематична схема трансмісії прототипу (зразок):

А – зчеплення; В – проміжне з’єднання; С – редуктор; D – коробка передач; E – головна передача; F – кінцева передача.

 

Розрахунок потужності тракторного двигуна:

Згідно рекомендацій [11] приймаємо:

коефіцієнт опору коченню f = ________ ;

коефіцієнт можливого перевантаження kп = ________ ;

статичний коефіцієнт навантаження ведучих коліс λкст = ________;

коефіцієнт використання зчіпної ваги φкдоп = ________;

коефіцієнт завантаження двигуна ηе = ________.

Обчислюємо масу трактора;

 

m = = __________________ = __________ кг,

де g = 9,81 – прискорення вільного падіння;

λк = 1,1*λксткоефіцієнт навантаження ведучих коліс.

 

Потужність двигуна:

 

= _____________________ = ________ кВт,

де Vнномінальна швидкість руху згідно з завданням, км/год.

ηтр1обчислений вище ККД трансмісії на основній робочій передачі.

---- ”-” ----

Розрахунок потужності автомобільного двигуна:

Згідно рекомендацій [11] приймаємо:

коефіцієнт вантажопідйомності ηв =_______;

кількість місць у кабіні n =_______;

площу лобової поверхні F = _______ м2;

коефіцієнт обтічності k = _______;

коефіцієнт опору кочення f = ______;

 

Обчислюємо масу автомобіля:

 

m = mв + mo + 75n = m = mв*(1 + 1/ηв) + 75n = ____________________ = _____ кг,

де mв – маса вантажу згідно з завданням, кг;

mо = mвввласна маса порожнього автомобіля, кг.

 

Знаходимо силу опору повітря Рw:

 

Рw = = ________________ = ______, Н

де Vмакс – швидкість руху автомобіля згідно з завданням, км/год.

Обчислюємо силу опору дороги Рφ:

 

Рφ = m·g·(f·cosα + sinα) = ___________________ = _________ Н,

де g = 9,81 – прискорення вільного падіння;

α – ухил дороги згідно завданню.

 

Обчислюємо потужність двигуна:

 

= _______________________ = ___________ кВт,

де ηтрККД трансмісії на прямій передачі.

 

---- ”-” ----

 

За розрахованою потужністю Nе підбираємо прототип двигуна:

- Марка двигуна - ______________.

- Номінальна потужність - ______(кВт).

- Частота обертання - __________(об/хв)

- Діаметр циліндра - ____________(мм ).

- Хід поршня - ______________ (мм) .

- Число та розташування циліндрів - ______________.

- Ступінь стиску - ______________.

- Питома витрата палива - ______________(г/кВтгод).

 

Приймаємо вихідні дані для теплового розрахунку двигуна.

Тип та тактність: ____________, чотиритактнийτ= 4.

Частота обертання nн = ______________.об/хв.

Прийнята до розрахунку номінальна потужність Nе = _______ кВт.

Число циліндрів і= __________.

Ступінь стиску ε = __________.

Коефіцієнт надлишку повітря α = _________

Нижча теплота згоряння палива Qн. = ________.

Паливо і його елементний склад: С = ________

Н = ________,

О = ________.

Молекулярна маса парів палива - __________.

Температура і тиск навколишнього повітря: Т0 = 288 ºК та Ро = 0,1 МПа.

 

Розділ 2. Тепловий розрахунок двигуна

Розрахунок ведемо в порядку здійснення процесів робочого циклу: впуск, стискування, згоряння, розширення та випуск відпрацьованих газів (ВГ).

Процес впуску

У двигунах без наддуву Параметри заряду перед впускними органами двигуна – тиск Рк і температура Тк на впуску: Рк = Ро = _______ МПа; та Тк = То = _______ °К.
У двигунах з наддувом Ступінь підвищення тиску у компресорі приймаємо λк = ________. Показник політропи стиску компресора приймаємо nк = ________. Параметри заряду перед впускними органами двигуна – тиск Рк і температура Тк на впуску: Рк = λк∙Р0 = ___________________ = _______ МПа;   Тк = Т0∙λк(nк-1)/nк = ______________________ =_______ °К.

 

Густина повітря на впускуρк:

 

, = ______________ = ________кг/м3

де Rв = 287 Дж/(кг∙град) – питома газова стала повітря.

Параметри відпрацьованих газів

Приймаємо: тиск ВГ Рr :

Рr = ________ МПа,

температуру ВГ Тr:

Тr = _______ ˚К.

Тиск в кінці впуску Ра:

Ра = Рк – ∆Ра = ______________ = _______ МПа,

 

де ∆Ра = ______ МПа – втрати тиску на впуску.

Приймаємо підігрів заряду на впуску ∆Т:

 

∆Т = _________˚К.

 

Розраховуємо коефіцієнт залишкових газів γr,

 

= ----------------------- = ___________.

де εступінь стиску двигуна згідно з вихідними даними.

Визначаємо температуру в кінці впуску Та

 

= ------------------------- = ________ ˚К.

 

Обчислюємо коефіцієнт наповнення ηv

 

= ---------------------------- = _________.

 

Процес стиску

Показник політропи стиску визначаємо за формулою Петрова:

 

n1 = 1,41 – 100/n = _________________ = _______,

де nlпоказник політропи стиску;

nчастота обертання колінчастого валу двигуна у об/хв.

 

Тиск в кінці стискування Рс:

 

Рс = Ра·εn1 = __________ = ______ МПа.

Температура в кінці стискування Тс:

 

Тс = Та∙ε(n1-1) = _____________ = ________˚К.

 

Процес горіння

Теоретично необхідна кількість повітря Lо для згоряння одного кілограма палива з складом С, Н, О (згідно з прийнятими вихідними даними):

 

= ( ____/12 + ____/4 + ___/32)/0,21 = _____ кмоль/кг

де 0,21 – вміст кисню в повітрі по об'єму.

Фактично необхідна кількість повітря Lоддля згоряння одного кілограма палива:

Lод = α∙Lo = _________ = _______ кмоль/кг,

де αприйнятий коефіцієнт надлишку повітря.

 

Кількість паливно-повітряної суміші Мl, що одержують з 1кг палива:

 

М1 = α∙L0 + 1/ μт = _____________ = ________ кмоль/кг,

де μтмолекулярна маса палива, кг/кмоль.

Кількість М2продуктів згоряння:

при α > 1
= _________________ = ______ кмоль/кг.
при α < 1
= ___________________ = _____ кмоль/кг

 

Хімічний коефіцієнт молекулярної зміни β0:

 

β0 = М21 = ______/_______ = _______.

 

Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни β:

 

β = (β0 + γr)/(1 + γr) = (____+____)/( 1 + ___) = ______.

 

Рівняння процесу згоряння має вигляд:

ВИБРАТИ!
для карбюраторних двигунів при α ≥ 1

 

для карбюраторних двигунів при α < 1
для дизелів

 

де μСvz і μСрzмольні теплоємності продуктів згоряння при постійному об'ємі і постійному тиску, відповідно, у кДж/(кмоль∙град)

μСvcмольна теплоємність суміші газів в кінці стиску, кДж/(кмоль∙град);

λ = Рzcступінь підвищення тиску в процесі згоряння; Для дизеля! приймаємо λ =__________;

Тz і Pzтемпература (˚К) і тиск (МПа) в кінці згоряння;

Qннижча теплота згоряння палива у кДж/кг;

ζ – коефіцієнт використання тепла, приймаємо ______; (див. вст. 5)

∆Qнвтрати частини теплоти через хімічну неповноту згоряння при α < 1.

 

Мольна теплоємність суміші газів у кінці стискування:

μС= 20,16 + 1,74·10-3·Тс = _______________ кДж/(кмоль·град)

 

Мольна теплоємність продуктів згоряння:

ВИБРАТИ!
для карбюраторних двигунів
μСvz = (18,4 + 2,6·α) + (15,5 + 1З,8·α)·10-4·Тz = ___А___+___В___10-4·Тz
для дизелів
μСpz = 8,314 + (20,2 + 0,92/α) + (15,5 + 1З,8/α)·10-4·Тz = = ___А___+___В___10-4·Тz

 

Після підстановки даних і вирішення рівняння згоряння відносно Тzодержуємо температуру в кінці згоряння:

 

Тz = ___________ ˚К.

 

Для карбюраторних двигунів  
Тиск у кінці згоряння Рz: Рz = Pc·β·Тz с = __________________ = ____ МПа. Дійсне значення тиску в кінці згоряння : = 0,85·Рz = ____ МПа. Ступінь підвищення тиску λ: λ = Рz/Pс = ____________.  

 

Просмотров: 342

Вернуться в категорию: Арсенал

© 2013-2017 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.